Sekretarz

Obowiązki Sekretarza Miasta pełni Aleksandra Borowska (od 2012 r.).

 

Do zadań sekretarza należy:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu
 • prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną urzędu
 • nadzór nad sprawami kadrowymi pracowników samorządowych
 • prowadzenie spraw dyscyplinarnych pracowników
 • współpraca ze skarbnikiem, mająca na celu racjonalne gospodarowanie środkami osobowymi i rzeczowymi urzędu
 • zapewnienie dla urzędu warunków lokalowych, wyposażenia technicznego, biurowego i środków łączności oraz sprawowanie nadzoru nad komputeryzacją urzędu
 • nadzorowanie przestrzegania zasad instrukcji kancelaryjnej, przepisów o archiwizacji akt, organizacji dyscypliny pracy, kodeksu postępowania administracyjnego
 • załatwianie i rozstrzyganie spraw organizacyjnych, szkoleniowych i osobowych pracowników urzędu
 • nadzorowanie prawidłowości załatwiania spraw obywateli w urzędzie
 • nadzorowanie organizacji przyjmowania oraz prawidłowości rozpatrywania skarg i wniosków
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją i obsługą wyborów do: Rady Miejskiej, Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego, Sejmu RP, Senatu RP, Parlamentu Europejskiego, rad sołeckich, a także na: Prezydenta RP, sołtysów, członków Zarządu „Osiedla” Miasta Uniejów, referendum i konsultacji społecznych oraz ławników do sądów powszechnych
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz procedurami szczególnymi programów UE
 • wydawanie poleceń służbowych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań
 • współpraca z jednostkami w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach szczególnych oraz zadań powierzonych przez burmistrza.

 

Kontakt:

Urząd Miasta Uniejów

99-210 Uniejów

ul. bł. Bogumiła 13

tel. 63 288 97 88

e-mail: urzad@uniejow.pl