Projekty unijne

14.06.2016 aktualizacja Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_

Gmina Uniejów realizowała i realizuje projekty współfinansowane z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 i perspektywy finansowej 2014-2020.

 

Perspektywa finansowa 2014-2020

Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów

31 marca 2016 r. Gmina Uniejów podpisała umowę o dofinansowanie  projektu „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów”.

Przedmiotem projektu jest organizacja i udział  w działaniach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu łódzkiego. Wydatki  w ramach projektu przewidziano na udział w targach krajowych i międzynarodowych z branży turystycznej,  budowlanej, rolno-spożywczej oraz kosmetycznej,  organizację  misji gospodarczych, wizyt studyjnych oraz kampanii promocyjno-informacyjnych, opracowanie analizy/ekspertyzy dotyczącej możliwości wykorzystania wód geotermalnych m.in. branży spożywczej, zakup niezbędnych urządzeń i wyposażenia służącego do osiągnięcia zakładanego produktu projektu. Zaplanowano też szkolenie dla dwóch pracowników UM w Uniejowie z posługiwania się językiem migowym.

Celem głównym jest wzrost powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego a partnerami zagranicznymi działającymi w ramach specjalizacji regionalnych takich jak: medycyna – lecznictwo uzdrowiskowe, kosmetyki, przetwórstwo rolno-spożywcze, budownictwo oraz dodatkowo ekoinwestycji.

Okres realizacji: 2015-2018

Całkowity koszt: 9 856 695,00 zł z czego z EFRR: 8 378 190,75 zł

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów

31 marca 2016 r. podpisała umowę o dofinansowanie  projektu „Uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów”.

W ramach projektu zostanie przygotowanych 5, 5790 ha terenów inwestycyjnych w Gminie Uniejów dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej MŚP przez zainteresowanych inwestorów, jak również potencjalnych, którzy nabędą działki przeznaczone na sprzedaż
na obszarze objętym projektem – w strefie uzdrowiskowej.

Celem podstawowym projektu będzie przygotowanie kompleksowo uzbrojonych terenów inwestycyjnych pod działalność potencjalnych inwestorów, co przyczyni się do wzrostu
ich liczby na uzbrojonych terenach oraz wzrostu liczby przedsiębiorstw, które planują realizację inwestycji wpisującą się w specjalizację regionalną – medycyna, farmacja, kosmetyki. Projekt w sposób bezpośredni i znaczący będzie miał wpływ na realizację założeń strategicznych beneficjenta – Gminy Uniejów związanych z umacnianiem marki turystycznej, poprzez m.in. nowe inwestycje w strefie uzdrowiskowej.

Okres realizacji: 2015-2018

Całkowity koszt: 5 787 534,95 zł z czego z EFRR: 4 533 100,85 zł

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Miejskie Przedszkole w Uniejowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Przedszkole równych szans”

logo

Miejskie Przedszkole w Uniejowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Przedszkole równych szans”.

Wartość projektu to 512 123,74 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 435 305,18 zł.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

Projekt realizowany w okresie 1.09.2016 r. – 31.08.2017 r. obejmie 186 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z art.14 pkt.1-3 Ustawy z 7.09.1991r.o systemie oświaty, które uczą się/zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w gminie Uniejów i 12 nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie objętych doskonaleniem zawodowym. Do nowego oddziału przedszkola przyjętych zostanie 25 dzieci z gminy Uniejów. W zajęciach dodatkowych udział wezmą wszystkie dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola w Uniejowie w 2016/17 r.

Cel główny Projektu to zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i poprawa szans edukacyjnych w okresie od 1.09.16r.do 31.08.17r. dla 186 dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Uniejów poprzez  wygenerowanie 25 dodatkowych miejsc w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie, poprawę jakości edukacji w drodze doskonalenia zawodowego 12 nauczycieli i doposażenia nowego oddziału oraz rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia dodatkowe.

Do zakładanych rezultatów należą, m. in.:

1.Liczba 25 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie;

2.Liczba 186 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;

3.Liczba 12 nauczycieli objętych wsparciem w programie;

4.Liczba 12 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu;

5.Liczba 23 dzieci z gminy Uniejów, które podniosły wiedzę i umiejętności w zakresie obszarów edukacyjnych wychowania przedszkolnego o min. 25%;

6.Liczba 178 dzieci z MP w Uniejowie, u których nastąpiło podniesienie umiejętności społeczno-emocjonalnych o min. 10%,poprawa sprawności ogólnej i postawy o min. 15%.

Realizowane zadania, to:

1.Wygenerowanie i funkcjonowanie w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie dodatkowych 25 miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Uniejów,

2.Realizacja zajęć dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej i psychoedukacyjnych dla dzieci uczęszczających do MP w Uniejowie,

3.Realizacja szkoleń z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania i współpracy z rodzicami oraz kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w MP w Uniejowie.

logo2

Kompleksowa termomodernizacja komunalnych obiektów mieszkaniowych w Gminie Uniejów

Gmina Uniejów

Informuje, że w dniu 13 września 2016 r. podpisała umowę o dofinansowanie  projektu
pn. „Kompleksowa termomodernizacja komunalnych obiektów mieszkaniowych w Gminie Uniejów”.

Zakres realizacji projektu przewiduje kompleksową termomodernizację  komunalnych obiektów mieszkaniowych zlokalizowanych w Uniejowie przy ul. Kościelnickiej 44A, Felicjanowie 29A, Wilamowie 24 oraz Wilamowie 51.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Uniejów.

Okres realizacji projektu: 2016-2017

Całkowity koszt projektu: 486 070,67 zł z czego z EFRR: 365 523,74  zł

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozwój instytucji kultury w Uniejowie

Gmina Uniejów

Informuje, że w dniu 12 grudnia 2016 r. podpisała umowę o dofinansowanie  projektu
pn. „Rozwój instytucji kultury w Uniejowie”.

Zakres realizacji projektu przewiduje wykonanie dokumentacji technicznej, robót budowlanych oraz zakup wyposażenia w celu adaptacji XIX – wiecznego budynku byłej plebanii na obiekt, w którym zlokalizowana będzie Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie oraz filia Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury.

Celem jest rozwój zasobów kultury w Gminie Uniejów oraz wzrost partycypacji w kulturze mieszkańców Gminy Uniejów oraz regionu łódzkiego.

Okres realizacji projektu: 2016-2019

Całkowity koszt projektu: 2 059 018,46 zł z czego z EFRR: 937 909,36  zł

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie

Gmina Uniejów

Informuje, że w dniu 12 grudnia 2016 r. podpisała umowę o dofinansowanie  projektu
pn. „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”.

Zakres planowanych zadań inwestycyjnych obejmuje m.in. budowę ciągów spacerowych, szlaku rekreacyjnego Bose Stopy, przystani kajakowej, kina letniego, poprawę stanu technicznego istniejącej kładki pieszo-jezdnej. oraz przebudowę placu przy ul. Tureckiej
w Uniejowie poprzez zmianę funkcji placu – z parkingu, w przestrzeń publiczną służącą mieszkańcom Uniejowa oraz turystom.

Celem jest budowa infrastruktury turystycznej wykorzystującej odnawialne źródła energii – wody geotermalne oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie oraz intensyfikacja gospodarki turystycznej w gminie Uniejów poprzez zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych, w szczególności zagospodarowanie terenów łączących miasto Uniejów z rzeką Wartą.

Okres realizacji projektu: 2016-2019

Całkowity koszt projektu: 10 454 999,99 zł z czego z EFRR: 6 290 000,00  zł

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie

Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie

Cele projektu

Celem bezpośrednim projektu jest wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola integracyjnego wraz z zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych w miejscowości Uniejów, w gminie Uniejów.

Celem pośrednim projektu jest wzrost potencjału infrastruktury edukacji przedszkolnej, co sprzyjać będzie wyrównaniu dysproporcji wewnątrzregionalnych w zakresie poprawy dostępności do infrastruktury usług społecznych.

Efekty projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych na najwcześniejszym etapie nauczania dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt sprzyjać będzie upowszechnianiu wychowania przedszkolnego w regionie łódzkim oraz pozwoli na realizację zajęć na wysokim poziomie kształcenia, których ze względów organizacyjnych oraz technicznych nie  można było dotychczas realizować.

Efektem realizacji projektu będzie również rozwój bazy edukacyjnej, co przyczyni się do wzrostu jakości nauczania oraz pozwoli na lepsze przygotowanie dzieci do kolejnych etapów edukacji. Ponadto projekt sprzyjać będzie godzeniu życia zawodowego z prywatnym rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, co pozwoli na ich powrót na rynek pracy, aktywizację zawodową, podnoszenie kwalifikacji, a tym samym wpłynie na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanego ubóstwem czy bezrobociem.

Całkowita wartość projektu:  12 077 282,93 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 7 150 197,50 PLN

Termy Uniejów Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej – rozbudowa kompleksu basenowego

 

 

Cele projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest rozbudowa kompleksu basenowego z wykorzystaniem  odnawialnych źródeł energii – wód geotermalnych w Uniejowie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę wielofunkcyjnego basenu rekreacyjnego wraz z zakupem wyposażenia, zaprojektowanego zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania oraz sprzyjającemu rozwojowi zrównoważonej turystyki uzdrowiskowej i aktywnej oraz rekreacji.

Celem pośrednim projektu poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Uniejów, co sprzyjać będzie tworzeniu nowych miejsc pracy w gospodarce turystycznej zarówno w Uniejowie, jak również  na Obszarze Funkcjonalnym – Obszar Turystyczny doliny rzeki Warty.  Realizacja projektu przyczynia się bezpośrednio do pożądanego przez gminę Uniejów scenariusza, jakim jest  budowa pozycji lidera turystyki termalno-uzdrowiskowej i rekreacyjnej w Polsce Centralnej.

Efekty projektu:

Efektem realizacji projektu będzie możliwość prowadzenia zajęć animacyjnych dla seniorów oraz dzieci w wybudowanym basenie rekreacyjnym przy wykorzystaniu dmuchanego ekranu projekcyjnego oraz ekranu ledowego oraz zwiększenie gospodarczego rozwoju Gminy oraz umocnienie wizerunku uzdrowiska Uniejów, oferującego atrakcyjne produkty turystyczne w interesującym przyrodniczo, historycznie i kulturowo otoczeniu.

Całkowita wartość projektu: 12 915 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 290 000,00 PLN

Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji istniejącej infrastruktury turystycznej

 

 

Cele projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest rozbudowa kompleksu basenowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – wód geotermalnych w Uniejowie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę budynku basenowego zaprojektowanego zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania oraz sprzyjającego rozwojowi zrównoważonej turystyki uzdrowiskowej i aktywnej oraz rekreacji. Nowy budynek basenowy przewiduje  m.in. strefę rekreacyjną „open spece” dla dzieci, taras wypoczynkowy wraz ze strefą tężni solankowej, kino 9D, strefę gastronomiczną. Projektowany budynek będzie stanowić spójną całość z kąpieliskiem oraz istniejącym obiektem, a przenikające się funkcje utworzą bogaty program funkcjonalno-przestrzenny, wzbogacony o możliwość prowadzenia np. zajęć animacji naukowo – poznawczych dla dzieci z wykorzystaniem wody.

Celem pośrednim projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Uniejów, co sprzyjać będzie tworzeniu nowych miejsc pracy w gospodarce turystycznej zarówno w Uniejowie, jak również  na Obszarze Funkcjonalnym – Obszar Turystyczny doliny rzeki Warty.  Realizacja projektu przyczynia się bezpośrednio do pożądanego przez gminę Uniejów scenariusza, jakim jest  budowa pozycji lidera turystyki termalno-uzdrowiskowej i rekreacyjnej w Polsce Centralnej.

Efekty projektu:

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie gospodarczego rozwoju Gminy oraz umocnienie wizerunku uzdrowiska Uniejów, oferującego atrakcyjne produkty turystyczne w interesującym przyrodniczo, historycznie i kulturowo otoczeniu.

Całkowita wartość projektu: 13 161 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 274 673,12 PLN

Budowa parku tematycznego z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów

 

 

Cele projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie potencjału turystyczno – rekreacyjnego gminy Uniejów i poszerzenie oferty gminy o nowe, innowacyjne usługi turystyczne. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę parku tematycznego o funkcjach turystyczno – poznawczych obejmującego nowe, innowacyjne produkty turystyczne (Strefa jajka, Strefa mleka, Strefa warzywa i owoce, Strefa Chleba, Strefa Animacji). W parku tematycznym wyodrębnione zostaną cztery strefy, przez które będą prowadzić ścieżki edukacyjne obrazujące proces powstawania jedzenia od przysłowiowego ziarenka do bochenka. Dodatkową atrakcją będą prowadzone animacje dla dzieci w studiu telewizyjnym, tematycznie powiązane z farmą Alka i umożliwiające nagrywanie materiału wideo.

Celem pośrednim projektu jest intensyfikacja gospodarki turystycznej w gminie Uniejów, co sprzyjać będzie tworzeniu nowych miejsc pracy zarówno w Uniejowie, jak również na Obszarze Funkcjonalnym – Obszar Turystyczny doliny rzeki Warty.

Efekty projektu:

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie gospodarczego rozwoju gminy oraz umocnienie wizerunku Uniejowa, oferującego atrakcyjne produkty turystyczne w interesującym przyrodniczo, historycznie i kulturowo otoczeniu.

Całkowita wartość projektu: 10 477 140,00 PLN  

Wkład Funduszy Europejskich: 6 261 845,22 PLN

Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów

 

 

Cele projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest wykorzystanie potencjałów endogenicznych Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę budynku „Spycimierskiego grodu” oferującego nowe innowacyjne produkty i usługi turystyczne oparte na walorach kulturowych i lokalnej tradycji oraz budowy ścieżki pieszo – rowerowej.

Celem pośrednim projektu intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Uniejów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez poszerzenie oferty Gminy Uniejów o nowe produkty i usługi turystyczne (ekspozycje multimedialne: historia spycimierskiego grodu oraz poświęcona tradycji Spycimierski Bożego Ciała układania dywanów kwiatowych, warsztaty z układania kwietnych dywanów, wirtualny spacer po Spycimierzu, punkt informacji turystycznej, sklepik z pamiątkami).  Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do poprawy atrakcyjności turystycznej uzdrowiska oraz regionu łódzkiego, co sprzyjać będzie tworzeniu nowych miejsc pracy w gospodarce turystycznej zarówno w Uniejowie, jak również na Obszarze Funkcjonalnym – Obszar Turystyczny doliny rzeki Warty.

Efekty projektu:

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie gospodarczego rozwoju Gminy oraz umocnienie wizerunku uzdrowiska Uniejów, oferującego atrakcyjne i innowacyjne produkty turystyczne w interesującym przyrodniczo, historycznie i kulturowo otoczeniu.

Całkowita wartość projektu: 7 837 056,62 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 566 977,16 PLN

Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych

 

 

Cele projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest wykorzystanie potencjałów endogenicznych Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez adaptację posterunku wodnego do pełnienia funkcji turystycznych, zadaszenie tarasu Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich wraz z zagospodarowaniem turystycznym zabytkowego wnętrza parkowego.

Celem pośrednim projektu intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Uniejów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez poszerzenie oferty Gminy Uniejów o nowe produkty turystyczne. Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do poprawy atrakcyjności turystycznej uzdrowiska oraz regionu łódzkiego, co sprzyjać będzie tworzeniu nowych miejsc pracy w gospodarce turystycznej zarówno w Uniejowie, jak również na Obszarze Funkcjonalnym – Obszar Turystyczny doliny rzeki Warty.

Efekty projektu:

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie gospodarczego rozwoju Gminy oraz umocnienie wizerunku uzdrowiska Uniejów, oferującego atrakcyjne i innowacyjne produkty turystyczne w interesującym przyrodniczo, historycznie i kulturowo otoczeniu.

Całkowita wartość projektu: 6 249 825,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 115 500,00 PLN

Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnia wody termalnej

 

 

Cele projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest  budowa na terenie zabytkowego parku infrastruktury turystycznej w uzdrowisku termalnym Uniejów wykorzystującej odnawialne źródła energii – wody geotermalne. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę tężni solankowej, pijalni wód termalnych oraz zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z wybudowaną infrastrukturą, zaprojektowaną zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania oraz sprzyjającej rozwojowi zrównoważonej turystyki uzdrowiskowej oraz aktywnej.

Celem pośrednim projektu intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Uniejów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez poszerzenie oferty Gminy Uniejów o nowe,  innowacyjne produkty turystyczne, w tym  usługi, oparte na wykorzystaniu cennych potencjałów endogenicznych Gminy Uniejów. Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do poprawy atrakcyjności turystycznej uzdrowiska oraz regionu łódzkiego, co sprzyjać będzie tworzeniu nowych miejsc pracy w gospodarce turystycznej zarówno w Uniejowie, jak również na Obszarze Funkcjonalnym – Obszar Turystyczny doliny rzeki Warty.

Efekty projektu:

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie gospodarczego rozwoju Gminy oraz umocnienie wizerunku uzdrowiska Uniejów, oferującego atrakcyjne i innowacyjne produkty turystyczne w interesującym przyrodniczo, historycznie i kulturowo otoczeniu.

Całkowita wartość projektu: 10 996 496,10 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 290 000,00 PLN

Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej

 

 

Cele projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest zastosowanie wzmocnionych mechanizmów ochrony bioróżnorodności oraz zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu poprzez ochronę siedlisk i zagrożonych gatunków ptaków na terenie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – Dolina Środkowej Warty oraz zachowaniu walorów przyrodniczych Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dla przyszłych pokoleń.

Celem pośrednim projektu jest przeciwdziałanie degradacji cennych obszarów przyrodniczych w Uniejowie. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Gminy Uniejów, powiatu poddębickiego oraz województwa łódzkiego oraz konieczności zachowania wysokiej jakości środowiska przyrodniczego regionu łódzkiego, jak również  korzystania z niego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Efekty projektu:

Poprawa ochrony gatunków i siedlisk oraz realizacji celów zawartych w Unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. Realizacja zaplanowanych w projekcie zadań przyczyni się do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej oraz zachowania walorów środowiska przyrodniczego na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie.

Całkowita wartość projektu: 4 006 218,62 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 410 245,34 PLN

Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Czepów, Felicjanów, Zaborów

 

 

Cele projektu:

 

Gmina Uniejów

Informuje, iż dnia 22 października 2018 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu
pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Czepów, Felicjanów, Zaborów”.

Zakres realizacji projektu przewiduje kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej dla budynków OSP w Czepowie, Felicjanowie i Zaborowie.

Celem bezpośrednim projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Uniejów poprzez kompleksową termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła na ekologiczne.

Celem pośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz rozwijanie alternatywnych możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii cieplnej na poziomie lokalnym.

Efektem realizacji projektu będzie polepszenie warunków użytkowania budynków na skutek zmniejszenia strat ciepła oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Okres realizacji projektu: 2018 – 2020

Całkowity koszt projektu: 1 222 649,29 zł, z czego EFRR: 569 900,00 zł

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska

 

 

Cele projektu:

Gmina Uniejów

Informuje, iż dnia 22 października 2018 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu
pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska”.

Zakres realizacji projektu obejmuje wykonanie audytów energetycznych oraz termomodernizację budynków OSP w miejscowościach Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Uniejów poprzez termomodernizację strażnic OSP w miejscowościach Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska.

Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie długofalowych korzyści społeczno-gospodarczych, tj. redukcji zapotrzebowania na energię cieplną, obniżenie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej, zmniejszenie zużycia paliw konwencjonalnych, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska a także wzrost atrakcyjności gminy Uniejów.

Okres realizacji projektu: 2017 – 2020

Całkowity koszt projektu: 1 835 730,02 zł, z czego EFRR: 1 104 422,95 zł

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów

 

 

Cele projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie jakości życia w gminie Uniejów poprzez podniesienie poziomu wyposażenia Gminy w podstawową infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, dzięki czemu nastąpi ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie Gminy oraz zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do środowiska.

Cele pośrednie projektu zostały określone jako:

 • Utworzenie zrównoważonego i efektywnego systemu gospodarki wodno-ściekowej
 • Ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków i ochronę środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami
 • Dostosowanie systemu oczyszczania ścieków w Uniejowie do wzrostu produkowanych ścieków zgodnie z dyrektywą Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
 • Poprawa dostępności do infrastruktury technicznej decydującej o możliwościach rozwojowych regionu
 • Zachowanie istniejących wartości środowiska oraz walorów krajobrazowych
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska i ochrona przyrody
 • Zrównoważony rozwój regionu poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska
 • Monitorowanie odpływu ścieków do Warty,
 • Zapewnienie zaplecza sanitarnego na potrzeby mieszkańców i obsługi ruchu turystycznego

Efektem realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które wraz z rozwojem gospodarczym regionu uznano za kluczowe i niezbędne do dalszego właściwego funkcjonowania zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców.

Całkowita wartość projektu: 23 550 836,26 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 12 684 619,34 PLN

 

KANALIZA_OD_PKT_K6_DO_UL_TARGOWEJ_CZĘŚĆ_3.1K

KANALIZA_OD_S1_W_UL_TRAGOWEJ_CZĘŚĆ_3.1M

KANALIZA_UL_TARGOWA_3.1D

WODOCIĄGI_UL_TARGOWA_PKT_W1

WODOCIĄGI_UL_TARGOWA_PKT_W6_CZĘŚĆ_3.2S

 

Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia publicznego w Uniejowie

 

 

 

Gmina Uniejów

Informuje, iż dnia 11 stycznia 2019 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu
pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia publicznego w Uniejowie”.

Zakres realizacji projektu obejmuje budowę, przebudowę i modernizację oświetlenia: kolegiaty i otoczenia, mostu i otoczenia, ulic na terenie miasta oraz zamku i otoczenia.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez budowę i modernizację oświetlenia publicznego w Uniejowie przy wykorzystaniu urządzeń energooszczędnych i ekologicznych.

Projekt uwzględnia koncepcję projektowania uniwersalnego poprzez zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia zapewniając równość w dostępie do powstałej infrastruktury dla wszystkich obywateli. Projekt będzie realizowany na terenie miasta Uniejów. Odbiorcami będą mieszkańcy gminy Uniejów oraz turyści odwiedzający gminę.

Okres realizacji projektu: 2018 – 2019

Całkowity koszt projektu: 4 160 177,91 zł, z czego EFRR: 2 874 919,66 zł

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie

 

 

 

Gmina Uniejów

Informuje, iż dnia 1 lutego 2019 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu
pn. „Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie”.

Zakres realizacji projektu obejmuje budowę budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta w Uniejowie w systemie budownictwa pasywnego zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego. Budynek dostosowany będzie dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy miasta Uniejów.

Głównym celem projektu jest budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta w Uniejowie.

Celem pośrednim projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystanie energii promieniowania słonecznego i energii geotermalnej w budynku pasywnym.

Efektem realizacji projektu będzie zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w budynku użyteczności publicznej, wykorzystującego odnawialne źródła energii cieplnej i elektrycznej, co sprzyjać będzie zwiększeniu efektywności energetycznej oraz zmniejszeniu emisji substancji szkodliwych do atmosfery w gminie Uniejów. Realizacja projektu będzie promować efektywne wykorzystanie i oszczędzanie zasobów surowców energetycznych w województwie łódzkim. Efekty realizacji projektu wpłyną również na poprawę zdrowia oraz warunków życia mieszkańców gminy Uniejów.

Okres realizacji projektu: 2018 – 2021

Całkowity koszt projektu: 24 327 924,00 zł, z czego EFRR: 13 937 691,43 zł

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przebudowa drogi gminnej nr 111160 E w miejscowości Kozanki Wielkie, gm. Uniejów

 

 

 

Gmina Uniejów

Informuje, iż dnia 23 września 2016 r. w Łodzi, podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 – 2020 w ramach operacji

„Przebudowa drogi gminnej nr 111160E w miejscowości Kozanki Wielkie, gm. Uniejów”.

Cel projektu to przebudowa publicznej drogi gminnej nr 111160E o dł. ok. 730 m
w miejscowości Kozanki Wielkie. Bezpośrednio przy drodze na działce nr 104/1 zlokalizowany jest obiekt użyteczności publicznej – murowana kapliczka – miejsce modlitw dla mieszkańców (np. nabożeństwa majowe). Podwyższenie parametrów technicznych z gruntowych na bitumiczne oraz użytkowych tej drogi znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich jej użytkowników, a przede wszystkim wpłynie na polepszenie warunków życia codziennego mieszkańców. Przedmiotowa inwestycja poprawi również  lokalną sieć infrastruktury drogowej poprzez powstanie nowej drogi o wyższych parametrach technicznych o długości około 1,00 km oraz skróci drogę mieszkańców do najbliższego kościoła, szkoły i innych obiektów publicznych o około 3,0 km

Okres realizacji projektu: 2016 – 2019

Całkowity koszt projektu: 1 192 854,00 zł, z czego EFRROW: 552 060,00 zł

 

Zwiększenie międzynarodowej rangi Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów – etap drugi

 

 

 

11 grudnia 2020 r. Gmina Uniejów podpisała umowę o dofinansowanie  projektu „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów – etap drugi”.

Przedmiotem projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego. Planuje się zorganizowanie kongresu gospodarczego opartego na niszach specjalizacyjnych województwa łódzkiego (m.in. lecznictwo, odnawialne źródła energii). Głównym elementem działań będzie kongres z warsztatami oraz spotkania dotyczące wdrażania innowacji i tworzenia powiązań korporacyjnych, jako pole wymiany doświadczeń i budowy powiązań biznesowych. Przeprowadzona zostanie kampania promująca Gminę i rozwiązania ukierunkowane na wzrost eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu dla przedsiębiorstw z Gminy Uniejów wśród zagranicznych inwestorów. Ponadto projekt przewiduje szereg elementów stanowiących zintegrowany przekaz marketingowy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP regionu poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów bezpośrednich:

– tworzenie przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów pochodzących z różnych branż i dziedzin

– wzrost liczby inwestycji zagranicznych na terenie gminy i w regionie

– zwiększenie konkurencyjności lokalnych produktów i usług poprzez tworzenie powiązań korporacyjnych

– promowanie rozwiązań ukierunkowanych na budowę międzynarodowej przewagi konkurencyjnej gminy i regionu poprzez wzrost innowacyjności

– wspieranie specjalizacji regionalnych

 

Efektem realizacji projektu będzie utworzenie marki Gminy Uniejów odzwierciedlającej innowacje i nowoczesne idee biznesowe.

Głównymi bezpośrednimi odbiorcami wsparcia  w ramach projektu są mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Gminy Uniejów.

Okres realizacji: 2020-2022

Całkowity koszt: 3 497 997,00 zł, z czego z EFRR: 2 417 315,00 zł

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu

 

Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Rożniatów, Brzeziny

 

 

 

Gmina Uniejów

Informuje, że podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry, Rożniatów, Brzeziny”.

Zakres realizacji projektu przewiduje kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej dla budynków OSP w miejscowościach Człopy, Góry, Brzeziny oraz budynku byłej kaplicy w Rożniatowie.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Uniejów poprzez termomodernizację budynku strażnicy OSP w Człopach, budynku strażnicy OSP w Górach, budynku strażnicy OSP w Brzezinach
i budynku byłej kaplicy w Rożniatowie.

Cele pośrednie zostały określone jako:

 • Zmniejszenie strat ciepła i zapotrzebowania na energię budynków
 • Redukcja emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery
 • Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi
 • Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych budynków
 • Poprawa stanu technicznego i estetyki budynku

Efektem realizacji projektu będzie termomodernizacja budynków, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii.

Okres realizacji projektu: 2020 – 2022

Całkowity koszt projektu: 1 517 787,21 zł, z czego EFRR: 853 756,49 zł

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Uniejów

 

 

 

Cele projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Uniejów.

 

Cele szczegółowe:

– Zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej (użytkową, końcową lub nieodwracalną energię pierwotną) w Gminie Uniejów;

– Obniżenie kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub ograniczenie ich zużycia, co powoduje wystąpienie ekonomicznych oszczędności w budżecie Gminy;

– ograniczenie strat ciepła w wyniku przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji
i zmniejszenie poziomu kosztów eksploatacyjnych w budynku użyteczności publicznej w Gminie Uniejów;

– wykorzystanie i promowanie najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń
i instalacji grzewczych na terenie Gminy;

– wzrost komfortu życia mieszkańców Gminy poprzez poprawę jakości powietrza i warunków do życia, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska i wpłynie na rozwój form aktywności społecznej.

 

Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia degradacji lokalnego środowiska w wyniku zmniejszenia udziału emisji zanieczyszczeń (w tym CO2) do powietrza. Nastąpi poprawa jakości powietrza, co wpłynie na komfort życia w gminie i wzrost aktywności społecznej.

 

Całkowita wartość projektu: 1 420 947,86 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 765 187,66 PLN

Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie

 

 

 

Cele projektu:

 

Celem bezpośrednim projektu jest wykorzystanie potencjałów endogenicznych Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zastąpienie budynków byłego posterunku wodnego, nowym obiektem o innowacyjnych funkcjach turystycznych, opartych na interaktywnych prezentacjach i promocji wykorzystywania wód geotermalnych w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego.

 

Celem pośrednim projektu jest intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Uniejów.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do poprawy atrakcyjności turystycznej uzdrowiska oraz regionu łódzkiego, co sprzyjać będzie tworzeniu nowych miejsc pracy w gospodarce turystycznej zarówno w Uniejowie, jak również na Obszarze Funkcjonalnym – Obszar Turystyczny doliny rzeki Warty.

 

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie gospodarczego rozwoju Gminy oraz umocnienie wizerunku uzdrowiska Uniejów, oferującego atrakcyjne i innowacyjne produkty turystyczne w interesującym przyrodniczo, historycznie i kulturowo otoczeniu.

 

Całkowita wartość projektu: 5 270 796,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 355 863,75 PLN

 

Perspektywa finansowa 2007-2013

Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w Uniejowie – etap I

Gmina Uniejów informuje, że w latach 2010 – 2014 realizowała projekt
pn. Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w Uniejowie – etap -I”.

Zakres projektu obejmował m.in. budowę:

 • Oświetlonego pełnowymiarowego (105×68) boiska piłkarskiego
  o nawierzchni trawiastej, podgrzewanego przy użyciu wody powrotnej z sieci ciepłowniczej, zraszanego z pełną automatyką, z systemem drenażowym,
  z trybuną zadaszoną, z miejscami przeznaczonymi na banery reklamowe
  i z możliwością zasłonięcia przed osobami z zewnątrz w celu umożliwienia realizacji zamkniętych sesji treningowych.
 • pełnowymiarowego (105×68) boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej
  z nawodnieniem, odwodnieniem i oświetleniem,
 • budynków obsługujących boiska oraz trybuna na 800 miejsc.
 • instalacji wewnętrznych tj.: instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznej
  i instalacji teletechnicznych,
 • zagospodarowanie terenu (drogi, parkingi, nawierzchnie pieszo-rowerowe, obiekty małej architektury).

Realizacja projektu miała na celu stworzenie w pełni nowoczesnego kompleksu rekreacyjno – sportowego w Uniejowie, który będzie służył jako centrum treningowo – szkoleniowe dla drużyn piłki nożnej wszystkich kategorii wiekowych, a w szczególności juniorskich z całego kraju.

Całkowity koszt projektu: 13 333 333,33 zł z czego z EFRR: 7 280 913,34  zł

Projekt ten realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

INWESTYCJE GMINNE

Przebudowa drogi gminnej Nr 111162E w miejscowości Ostrowsko, gm. Uniejów

 

 

 

      Beneficjent                                              Dotujący

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 111162E w miejscowości Ostrowsko, gm. Uniejów”

Wartość zadania: 1 905 024,00 zł

Kwota dofinansowania: 952 512,00 zł

Wkład własny: 952 512,00 zł            Rok przyznania dotacji: 2019

 

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej nr 111162 E zlokalizowany jest w miejscowości Ostrowsko, gm. Uniejów na działce o nr ew. 1048 obręb Ostrowsko. Początek drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą powiatową  nr 3730E.

W ramach zadania zrealizowana został przebudowa nawierzchni drogi na długości 1,161 km poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej o grubości 4 cm i szerokości 5,0 m. Po lewej stronie drogi wykonana został dwukierunkowa droga dla rowerów o szerokości 2,0 m i długości 1,161 km o nawierzchni bitumicznej, oddzielona od jezdni za pomocą linii poziomej P-1e i P-2b oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego – separator ruchu U-25 b. Ponadto wykonane zostały obustronne pobocza z kruszywa łamanego grubości 10 cm, pogłębiono i odmulono istniejący rów, urządzono przystanek komunikacyjny wyposażony w peron, wykonano jedno wyniesione przejście dla pieszych i drugie przejście z oznakowaniem aktywnym tj., znaki pionowe umieszczone na tle fluorescencyjnym z elementami świetlnymi i liniami wibracyjnymi.

Przebudowa drogi gminnej Nr 111167 E w miejscowości Hipolitów,
gm. Uniejów

 

 

 

Beneficjent                                              Dotujący

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 111167 E w miejscowości Hipolitów,
gm. Uniejów”

Wartość zadania: 779 534,00 zł

Kwota dofinansowania: 389 767,00 zł

Wkład własny: 389 767,00 zł                 Rok przyznania dotacji: 2019

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej Nr 111167 E zlokalizowany jest w miejscowości Hipolitów, gm. Uniejów, na działkach stanowiących własność Gminy Uniejów. Początek drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2530E.

W ramach zadania zrealizowana zostanie przebudowa nawierzchni drogi na długości około
0,981 km poprzez wykonanie nowej konstrukcji drogi z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, warstwy wiążącej o grubości 4 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm i szerokości 5,0 m. Ponadto wykonane zostaną obustronne pobocza z kruszywa łamanego grubości 15 cm i szerokości
75 cm, wykonane zostaną zjazdy do nieruchomości oraz prawostronny rów.

Budowa drogi gminnej (wewnętrznej) w miejscowości Spycimierz, gm. Uniejów

 

 

 

Beneficjent                                              Dotujący

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Nazwa zadania: „Budowa drogi gminnej (wewnętrznej) w miejscowości Spycimierz, gm. Uniejów”

Wartość zadania: 238 308,31 zł

Kwota dofinansowania: 119 154,00 zł

Wkład własny: 119 154,31 zł

Rok przyznania dotacji: 2019

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest w miejscowości Spycimierz, gmina Uniejów, który połączy drogę powiatową Nr 3732E z drogą gminną Nr 111152E.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wybudowana droga o długości blisko 170 m. Zakres robót obejmie między innymi wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża, wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego pokrytej ostatecznie warstwą ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej. Szerokość jezdni wnosić ma 7 m. Zostaną również wykonane obustronne pobocza utwardzone na szerokości 2 metrów.