Urząd


Sekretarz

Obowiązki Sekretarza Miasta pełni Aleksandra Borowska (od 2012 r.).

 

Do zadań sekretarza należy:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu
 • prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną urzędu
 • nadzór nad sprawami kadrowymi pracowników samorządowych
 • prowadzenie spraw dyscyplinarnych pracowników
 • współpraca ze skarbnikiem, mająca na celu racjonalne gospodarowanie środkami osobowymi i rzeczowymi urzędu
 • zapewnienie dla urzędu warunków lokalowych, wyposażenia technicznego, biurowego i środków łączności oraz sprawowanie nadzoru nad komputeryzacją urzędu
 • nadzorowanie przestrzegania zasad instrukcji kancelaryjnej, przepisów o archiwizacji akt, organizacji dyscypliny pracy, kodeksu postępowania administracyjnego
 • załatwianie i rozstrzyganie spraw organizacyjnych, szkoleniowych i osobowych pracowników urzędu
 • nadzorowanie prawidłowości załatwiania spraw obywateli w urzędzie
 • nadzorowanie organizacji przyjmowania oraz prawidłowości rozpatrywania skarg i wniosków
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją i obsługą wyborów do: Rady Miejskiej, Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego, Sejmu RP, Senatu RP, Parlamentu Europejskiego, rad sołeckich, a także na: Prezydenta RP, sołtysów, członków Zarządu „Osiedla” Miasta Uniejów, referendum i konsultacji społecznych oraz ławników do sądów powszechnych
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz procedurami szczególnymi programów UE
 • wydawanie poleceń służbowych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań
 • współpraca z jednostkami w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach szczególnych oraz zadań powierzonych przez burmistrza.

 

Kontakt:

Urząd Miasta Uniejów

99-210 Uniejów

ul. bł. Bogumiła 13

tel. 63 288 97 88

e-mail: urzad@uniejow.pl

Zastępca Burmistrza

Zastępcą Burmistrza Miasta Uniejów jest Mirosław Madajski.

Do zadań zastępcy burmistrza należy:

 • wykonywanie zadań powierzonych przez burmistrza, zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami
 • sprawowanie funkcji burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków
 • wykonywanie powierzonych zadań w zakresie rozwiązywania problemów w dziedzinie oświaty, kultury, sportu i rekreacji w szczególności poprzez:
  • kontrolowanie i nadzorowanie działalności podległych placówek kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie i Miejsko-Gminnej Biblioteki w Uniejowie oraz jednostek oświatowych i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Uniejowie
  • opracowywanie gminnego kalendarza imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz nadzorowanie jego realizacji
  • sprawowanie nadzoru nad imprezami kulturalnymi, sportowo-rekreacyjnymi i turystycznymi na terenie gminy, organizowanymi przez MGOK i MGBP oraz przez inne podmioty organizujące imprezy na podstawie umów lub porozumień z miastem/gminą Uniejów
  • koordynowanie obchodów rocznic i świąt państwowych w gminie
  • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem przez organizatorów porządku i bezpieczeństwa na imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych
  • współpracę z placówkami, instytucjami, szkołami, stowarzyszeniami, środowiskami twórczymi, fundacjami i innymi organizacjami w zakresie realizacji na terenie gminy wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

Kontakt:

Urząd Miasta Uniejów

99-210 Uniejów

ul. bł. Bogumiła 13

Sekretariat

tel. 63 288 97 40/44

fax. 63 288 97 43

e-mail: urzad@uniejow.pl

Burmistrz

Burmistrzem Miasta Uniejów jest Józef Kaczmarek (od 2002 r.).

 

Do zadań burmistrza należy:

 • koordynowanie zadań w zakresie ważniejszych problemów społecznych, gospodarczych i kulturalnych gminy
 • reprezentowanie gminy na zewnątrz
 • wykonywanie uchwał Rady
 • przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady
 • przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał budżetowych
 • ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania
 • składanie Radzie okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 • wydawanie zarządzeń zgodnie z przepisami prawa
 • rozporządzanie majątkiem gminy oraz zaciąganie zobowiązań w zakresie ustalonym przez Radę
 • nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunków pracy na podstawie umowy o pracę i powołania
 • sprawowanie zwierzchnictwa służbowego nad kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych
 • kierowanie i koordynowanie realizacji przedsięwzięć z zakresu obowiązku powszechnej obrony cywilnej
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • nadzorowanie realizacji zadań dotyczących: oświaty, ochrony przeciwpożarowej i przepisów BHP
 • przyjmowanie mieszkańców gminy w sprawach skarg i wniosków
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych.

 

Burmistrz zaprasza mieszkańców w każdy poniedziałek w godz. 13:00-17:00

 

Kontakt:

Urząd Miasta Uniejów

99-210 Uniejów

ul. bł. Bogumiła 13

Sekretariat

tel. 63 288 97 40/44

fax. 63 288 97 43

e-mail: urzad@uniejow.pl