Burmistrz

Burmistrzem Miasta Uniejów jest Józef Kaczmarek (od 2002 r.).

 

Do zadań burmistrza należy:

 • koordynowanie zadań w zakresie ważniejszych problemów społecznych, gospodarczych i kulturalnych gminy
 • reprezentowanie gminy na zewnątrz
 • wykonywanie uchwał Rady
 • przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady
 • przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał budżetowych
 • ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania
 • składanie Radzie okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 • wydawanie zarządzeń zgodnie z przepisami prawa
 • rozporządzanie majątkiem gminy oraz zaciąganie zobowiązań w zakresie ustalonym przez Radę
 • nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunków pracy na podstawie umowy o pracę i powołania
 • sprawowanie zwierzchnictwa służbowego nad kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych
 • kierowanie i koordynowanie realizacji przedsięwzięć z zakresu obowiązku powszechnej obrony cywilnej
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • nadzorowanie realizacji zadań dotyczących: oświaty, ochrony przeciwpożarowej i przepisów BHP
 • przyjmowanie mieszkańców gminy w sprawach skarg i wniosków
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych.

 

Burmistrz zaprasza mieszkańców w każdy poniedziałek w godz. 13:00-17:00

 

Kontakt:

Urząd Miasta Uniejów

99-210 Uniejów

ul. bł. Bogumiła 13

Sekretariat

tel. 63 288 97 40/44

fax. 63 288 97 43

e-mail: urzad@uniejow.pl