cztery czasopisma rozłożone na syole

Publikacje

Czasopisma o gminie Uniejów

Źródłem wiedzy o historii oraz walorach i atrakcjach turystycznych miasta i gminy Uniejów, o bieżących wydarzeniach, a także o społeczności lokalnej są czasopisma wydawane w gminie Uniejów:

  • „Uniejowskie Strony”
  • „W Uniejowie”
  • „Biuletyn Uniejowski”

„Uniejowskie Strony”

Czasopismo „Uniejowskie Strony” wydawane było przez Urząd Miasta w Uniejowie od marca 2004 roku do stycznia 2017 roku w formie kwartalnika. Pierwszemu egzemplarzowi nie nadano numeru,  podobnie było z następnym – z maja/czerwca 2004 r. Dopiero jesiennemu nadano numer trzeci. Od marca 2017 roku ukazuje się jako dwumiesięcznik. Nakład jest niezmienny – 1200 bezpłatnych egzemplarzy.

Pierwszy Zespół Redakcyjny czasopisma stanowili: Grzegorz Antosik (redaktor naczelny od nr. 3/2004 do 4/12/2006), Marek Jabłoński (redaktor naczelny od nr. 1/13/2007 do 4/32/2011), Agnieszka Kaczmarek, Barbara Pastorczak (pomysłodawczyni tytułu kwartalnika), Filip Tomaszewski, Ryszard Troczyński. W Zespole tym, w kolejnych latach, pojawili się: Wanda Duziak (od 5. numeru), Milena Pamfil (od 13.), Karolina Jaśkiewicz (od 17.), Marta Pokorska (od 19.), Masandro Wszołek (od 21.), Dominika Piaseczna/Jaśkiewicz (od 29.), Maciej Bartosiak  (od 39.). Obecnie w skład Redakcji wchodzą: Marta Pokorska, Marek Jabłoński, Joanna i Grzegorz Kostulscy – skład i opracowanie graficzne gazety, Agnieszka Owczarek, Ryszard Troczyński, Maciej Bartosiak.

W każdym z wydawanych numerów publikowane są wywiady, informacje dotyczące realizowanych inwestycji i przedsięwzięć w artykule „Z prac Samorządu” Burmistrza Miasta Uniejów, podejmowanych uchwał „Z działalności Rady Miejskiej” Przewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie oraz tematy z dziedziny oświaty (osiągnięcia uczniów – konkursy, olimpiady, spotkania w dziale „Gminne wiadomości szkolne”), zajęcia/konkursy/spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej i Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie. Regularnie ukazują się artykuły dotyczące zakładów pracy/działalności gospodarczych w gminie Uniejów, osób „pozytywnie zakręconych” na terenie miasta i gminy oraz Kalendarium Powiatowego  Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie, turnieje i mecze opisywane przez Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni. Informujemy o prowadzonych lub zakończonych inwestycjach, uzyskiwanych certyfikatach, miejscach rankingowych gminy, relacjonujemy o przebiegu imprez kulturalnych, sportowych i uroczystości strażackich, jubileuszach m.in. OSP, stowarzyszeń, orkiestr dętych. O swojej działalności informują stowarzyszenia i organizacje społeczne. Opisywaliśmy również parafie gminy Uniejów. Stałe miejsca miały cykle artykułów o sołtysach gminy Uniejów. Były też publikowane artykuły przyrodnicze, historyczne, legendy, przedruki z cyklu „Napisano o nas” (wycinki prasowe o Uniejowie). Jako wkładki zamieszczaliśmy: „Kalendarze imprez”,  informator „Między Wartą a Nerem – Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania”, czy broszurę „20 lat Samorządu Miasta i Gminy Uniejów”.

Jeżeli chodzi o szatę graficzną gazety, to na przestrzeni lat zmieniała się zarówno okładka, jak również układ tekstów. Wprowadzone zostały m.in. zmiany w postaci wyglądu nagłówka na okładce, układu artykułów, wprowadziliśmy na stałe zdjęcia przy niektórych autorach mających swoje stałe rubryki.

Czasopismo „rozrosło się” z początkowej ilości 20 stron do 60-80 i rekordowej liczby 92 stron w trzecim wydaniu „US” w 2015 roku. Zwiększenie częstotliwości wydawania pisma (z kwartalnika stało się dwumiesięcznikiem) wynikało z faktu, że na terenie naszej gminy organizowane były i nadal są liczne przedsięwzięcia, wydarzenia, imprezy etc., o których Czytelnicy mogli przeczytać ze sporym opóźnieniem. Konsekwencją wielu wydarzeń było również zwiększenie objętości gazety. Ilość stron jest różna, w zależności od ilości materiału.

Dwumiesięcznik ukazuje się dzięki osobom zaangażowanym w życie gminy (pracownicy urzędu, jednostek organizacyjnych, biblioteki, ośrodka kultury, szkół, przedstawiciele społeczności lokalnej i sympatycy naszej gminy). Jest to tym samym pismo tworzone przez i dla mieszkańców i to stanowi jego największą wartość. Łączna liczba autorów tekstów jest imponująca – to około 240 nazwisk. Współautorzy  czasopisma, oprócz codziennych obowiązków wynikających z pracy na poszczególnych stanowiskach, przygotowują informacje lub są autorami artykułów. Dzięki osobom zaangażowanym w życie gminy Uniejów udaje się wydawać co dwa miesiące „Uniejowskie Strony” – stanowiące źródło bogatej wiedzy o tym, co dzieje się na terenie naszej gminy i będące swoistym rodzajem kroniki.

Wydawnictwo cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Czytelników naszej gminy. To właśnie z myślą o mieszkańcach jest ono wydawane i bezpłatnie dystrybuowane na terenie gminy. Są to sołectwa (30 miejscowości), banki, cechy, stowarzyszenia, szkoły, parafie, obiekty hotelowe, kiosk ruchu, biblioteka. Gazety wysyłamy m.in. do instytucji: Urzędu Marszałkowskiego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendy Powiatowej Policji i Straży, ROT, Bibliotek (Narodowa, Jagiellońska, UŁ, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu), okolicznych parafii, PŁ, WFOŚiGW w Łodzi, ASP w Łodzi, WAT w Warszawie itp.

Redakcja znajduje się w Urzędzie Miasta Uniejów (ul. bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, tel. 63 288 97 87, e-mail: gazeta.us@uniejow.pl). Zbiór wszystkich numerów „Uniejowskich Stron” dostępny jest w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie (ul. Kościelnicka 8/10, 99-210 Uniejów, tel. 63 288 80 77, e-mail: uniebib@op.pl). Najnowsze wydania dostępne są w formie cyfrowej.

 

„W Uniejowie” jest najstarszym czasopismem gminnym. Kwartalnik wydawany jest od 1999 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa. Adres redakcji znajduje się w siedzibie TPU (ul. Szkolna 2, 99-210 Uniejów, tel. 63 288 83 39). Archiwalne numery czasopisma „W Uniejowie” są dostępne w siedzibie Towarzystwa. Najnowsze wydania można pobrać w formie cyfrowej.

 

„Biuletyn Uniejowski” jest czasopismem naukowym wydawanym jako rocznik od 2012 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Urzędem Miast Uniejów. Adres redakcji znajduje się na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, tel. 42 635 45 70, e-mail: biuletynuniejowski@geo.uni.lodz.pl).Wydawnictwo dostępne jest w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie przy ul. bł. Bogumiła 13. Wszystkie artykuły są do pobrania na stronie: www.biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl 

 

Wydania informacyjne o gminie Uniejów

Z okazji ważnych rocznic i podsumowań działań władz samorządowych gminy Uniejów Urząd Miasta wydał również publikacje:

 

Publikacje naukowe o gminie Uniejów

Najważniejszą pozycją historyczną jest monografia pt. „Uniejów. Dzieje miasta”, wydana pod egidą Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa we współpracy z łódzkim oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego (Łódź-Uniejów, 1995). Książka o objętości 506 stron wraz z ikonografią została opracowana przez zespół naukowców związanych z dwoma ośrodkami akademickimi: Łodzią i Toruniem pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Szymczaka (UŁ). Publikacja dostępna jest w Uniejowie w zasobach archiwalnych TPU (ul. Szkolna 2) i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie (ul. bł. Bogumiła 13).

Publikacją z dziedziny geografii społeczno-gospodarczej, dotyczącą m.in. Uniejowa, jest książka pt. „Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim i landzie Styria w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów” autorstwa dr Karoliny Smętkiewicz (wyd. Ibidem, Łódź, 2014). Pozycja dostępna jest w Uniejowie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej (ul. bł. Bogumiła 13).