Podatki

Jakie podatki płacimy na rzecz gminy?

 

podatek leśny, który płacą:

  • osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnych lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
  • osoby fizyczne, będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
  • Termin składania zeznań podatkowych: do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

 

podatek od nieruchomości mają obowiązek opłacać:

  • osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
  • osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.

 

Termin składania zeznań podatkowych: do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

 

podatek rolny płacą:

  • osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
  • osoby fizyczne, będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania zeznań podatkowych: do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

 

opłata uzdrowiskowa wprowadzona uchwałą nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 5 grudnia 2014 w wysokości 4,00 zł za każdy dzień pobytu osoby fizycznej przebywającej dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowości Uniejów oraz na terenie sołectw: Spycimierz, Spycimierz Kolonia, Zieleń i Człopy. Opłata jest pobierana najpóźniej w ostatnim dniu pobytu. Inkasentami opłaty uzdrowiskowej, są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które świadczą usługi w zakresie pobytu lub zakwaterowania osób fizycznych przez okres dłuższy niż dobę, w tym zakłady uzdrowiskowe, sanatoria, hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska, inne obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Opłaty pobierane są na podstawie druków kwitariuszy przychodowych, które można uzyskać w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie.

 

Gdzie można uzyskać informację o podatkach?

 

Gminna księgowość podatkowa prowadzona jest w siedzibie Urzędu Miasta Uniejów, ul. bł. Bogumiła 13, pok. 8.

Informacji udzielają pracownicy księgowości podatkowej Urzędu Miasta, tel. 63 288 97 76, e-mail: urzad@uniejow.pl.