trzy roznokolorowe pojemniki na odpady

Gospodarka odpadami

W tym roku odbiorem odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Uniejów będą zajmowały się Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c.G. Kropidłowski i D. Piąstka, Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn – lider konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o., ul Polna 37, 99-210 Uniejów – partner konsorcjum. Konsorcjum zostało wybrane w postępowaniu przetargowym na usługę „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe na terenie gminy Uniejów w roku 2020”.

Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców będzie odbywał się zgodnie z załączonym poniżej terminarzem wywozu odpadków.

Z dniem 1 lutego 2020 roku zmienią się dotychczasowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 27,00 zł/osoba, jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełni obowiązku wypełnienia deklaracji zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 54 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W przypadku zamieszkania nieruchomości przez 5 i więcej osób stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 135 zł. 

Powyższe stawki obowiązują od 1 lutego 2020 r.

Jednocześnie Urząd Miasta w Uniejowie zawiadamia, iż w styczniu 2020 r. stawki  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kształtują się na poziomie stawek z 2019 r., czyli:

12 zł  miesięcznie od osoby w przypadku segregacji odpadów,

24 zł  miesięcznie od osoby w przypadku braku segregacji odpadów.

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 145 zł za rok.

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania i odbierania w sposób selektywny w wysokości 290 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Opłatę należy uiścić do końca każdego kwartału przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Uniejowie o numerze: 71 8557 0009 2005 0200 0130 0042, w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie lub u sołtysa danego sołectwa.

Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych utworzony dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Uniejów zlokalizowany jest na terenie oczyszczalni ścieków w Uniejowie przy ul. Dąbskiej. Punkt czynny jest w czwartki i soboty od 8:00 do 13:00 i w piątki od 13:00 do 18:00.

Do punktu mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady wielkogabarytowe
 • papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło
 • opakowania wielomateriałowe
 • przeterminowane leki
 • chemikalia (np.: oleje, rozpuszczalniki, farby, smary, kwasy, tusze drukarskie)
 • zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte opony
 • odpady biodegradowalne, w tym zielone
 • termometry rtęciowe, świetlówki, tonery

Terminarze wywozu odpadów

Przeczytaj więcej o przyjaznej dla środowiska gospodarce odpadami.