Energetyka Uniejów


Energetyka Uniejów

Informacje o jednostce

Energetyka Uniejów jest jednostką budżetową Gminy Uniejów, która prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, oraz dystrybucję i obrót energią elektryczną.

Została powołana ustawą nr XI/86/2015 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej(link)

Siedziba jednostki:

Ul. Bł. Bogumiła 13

99-210 Uniejów

tel:  690 451 002

e-mail: energetyka@uniejow.pl

 

Obiektem wytwarzania energii elektrycznej i ciepła jest nowoczesny system wysokosprawnej kogeneracji, który zlokalizowany jest w Uniejowie przy ul. Kościelnickiej 44.

 

Energetyka Uniejów w 2015 r rozpoczęła działalność w segmencie dystrybucji energii elektrycznej sieciami własnymi. Rozdział i dystrybucja energii jest realizowana na sieciach niskiego( 0,4kV) i średniego napięcia(15 kV).

W dniu 5 kwietnia Gmina Uniejów prowadząca działalność w formie jednostki budżetowej Energetyka Uniejów została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego na okres od dnia 1 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2030r.

Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynikający z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 26 października 2015 r. Nr DEE/358/26173/W/OŁO/2015/JGrz, tj. dystrybucja energii elektrycznej sieciami własnymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Uniejów.

 

Dysponujemy urządzeniami sieci elektroenergetycznej takimi jak:

 • Rozdzielnie elektryczne SN
 • Stacja transformatorowe 15,04kV
 • Rozdzielnie z złącza kablowo-pomiarowe nN
 • Siec kablowa nN i sN
 • Siec dystrybucyjna Energetyki Uniejów posiada dodatkowo połączenie kablowego z siecią elektroenergetyczną OSDp Energa Operator SA.

 

Przyłączenie do sieci Energetyka Uniejów:

 1. Złożenie wniosku o zapewnienie mocy
 2. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia(link)
 3. Podpisanie i realizacja umowy przyłączeniowej
 4. Zgłoszenie gotowości instalacji przyłączanej
 5. Podpisanie umowy na sprzedaż energii elektrycznej

Przyłączenie mikroinstalacji do sieci:

 1. Złożenie zgłoszenia o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej(link)
 2. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji
 3. Podpisanie i realizacja umowy przyłączeniowej
 4. Podpisanie umowy związanej z wprowadzenie energii elektrycznej do sieci

 

Procedura zmiany sprzedawcy

Zasady i warunki zmiany sprzedawcy określają rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo energetyczne, oraz zapisy procedury zmiany sprzedawcy w Energetyka Uniejów

Instrukcja ruchu i eksploatacji(link)

Komunikaty:

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energetyka Uniejów

Karta aktualizacji 01/05/2017 IRiESD

Raport z konsultacji karty aktualizacji 01/05/2017

Raport z konsultacji IRiESD

Projekt IRiESD do konsultacji

brak

Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci Energetyka Uniejów

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW

PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSŁUGI ODBIORCÓW w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW

STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW

INFORMACJA
o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego
na okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.
Gmina Uniejów prowadząca działalność gospodarczą w formie jednostki budżetowej pod nazwą Energetyka Uniejów, jako operator systemu dystrybucyjnego ustanowiony Decyzją Prezesa URE nr DRE-4711-42(7)/2015/2016/26173/BT z dnia 5 kwietnia 2016r, przedstawia informacje, zgodnie z art. 40 ust.6 ustawy OZE [ Dziennik Ustaw z 2015 poz. 478 z późn. zm.]:

 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.148.2020.JJ z dnia 16 października 2020r., sprzedawcą zobowiązanym, na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ENERGETYKA UNIEJÓW , na okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r., zostaje wyznaczone przedsiębiorstwo energetyczne:
Gmina Uniejów-Energetyka Uniejów z siedzibą w Uniejowie

Gmina Uniejów prowadząca działalność gospodarczą w formie jednostki budżetowej pod nazwą Energetyka Uniejów, jako operator systemu dystrybucyjnego ustanowiony Decyzją Prezesa URE nr DRE-4711-42(7)/2015/2016/26173/BT z dnia 5 kwietnia 2016r, przedstawia informacje za II kwartał 2021r., zgodnie z art. 7 ust.8l pkt. 1) ustawy Prawo energetyczne, dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV.

Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej, Gminy Uniejów prowadzącej działalność gospodarczą w formie jednostki budżetowej pod nazwą Energetyka Uniejów, o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV.

Ponadto poniżej przedstawiamy informację o wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł:

 

 

MOC[MW]
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0

Wskaźniki jakościowe- 2017

Wskaźniki jakościowe- 2018

Wskaźniki jakościowe- 2019

Wskaźniki jakościowe- 2020

Ogólne Warunki Umów Kompleksowych dla Konsumentów
Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej
Taryfa Energetyki Uniejów
Taryfa Energetyki Uniejów 2019
Taryfa dla energii elektrycznej stosowana od 01.06.2019 r.
Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej