Dla mieszkańców


trzy roznokolorowe pojemniki na odpady

Gospodarka odpadami

W tym roku odbiorem odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Uniejów będą zajmowały się Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c.G. Kropidłowski i D. Piąstka, Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn – lider konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o., ul Polna 37, 99-210 Uniejów – partner konsorcjum. Konsorcjum zostało wybrane w postępowaniu przetargowym na usługę „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe na terenie gminy Uniejów w roku 2020”.

Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców będzie odbywał się zgodnie z załączonym poniżej terminarzem wywozu odpadków.

Z dniem 1 lutego 2020 roku zmienią się dotychczasowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 27,00 zł/osoba, jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełni obowiązku wypełnienia deklaracji zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 54 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W przypadku zamieszkania nieruchomości przez 5 i więcej osób stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 135 zł. 

Powyższe stawki obowiązują od 1 lutego 2020 r.

Jednocześnie Urząd Miasta w Uniejowie zawiadamia, iż w styczniu 2020 r. stawki  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kształtują się na poziomie stawek z 2019 r., czyli:

12 zł  miesięcznie od osoby w przypadku segregacji odpadów,

24 zł  miesięcznie od osoby w przypadku braku segregacji odpadów.

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 145 zł za rok.

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania i odbierania w sposób selektywny w wysokości 290 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Opłatę należy uiścić do końca każdego kwartału przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Uniejowie o numerze: 71 8557 0009 2005 0200 0130 0042, w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie lub u sołtysa danego sołectwa.

Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych utworzony dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Uniejów zlokalizowany jest na terenie oczyszczalni ścieków w Uniejowie przy ul. Dąbskiej. Punkt czynny jest w czwartki i soboty od 8:00 do 13:00 i w piątki od 13:00 do 18:00.

Do punktu mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady wielkogabarytowe
 • papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło
 • opakowania wielomateriałowe
 • przeterminowane leki
 • chemikalia (np.: oleje, rozpuszczalniki, farby, smary, kwasy, tusze drukarskie)
 • zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte opony
 • odpady biodegradowalne, w tym zielone
 • termometry rtęciowe, świetlówki, tonery

Terminarze wywozu odpadów

Przeczytaj więcej o przyjaznej dla środowiska gospodarce odpadami.

 

Energetyka Uniejów

Informacje o jednostce

Energetyka Uniejów jest jednostką budżetową Gminy Uniejów, która prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, oraz dystrybucję i obrót energią elektryczną.

Została powołana ustawą nr XI/86/2015 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej(link)

Siedziba jednostki:

Ul. Bł. Bogumiła 13

99-210 Uniejów

tel:  690 451 002

e-mail: energetyka@uniejow.pl

 

Obiektem wytwarzania energii elektrycznej i ciepła jest nowoczesny system wysokosprawnej kogeneracji, który zlokalizowany jest w Uniejowie przy ul. Kościelnickiej 44.

 

Energetyka Uniejów w 2015 r rozpoczęła działalność w segmencie dystrybucji energii elektrycznej sieciami własnymi. Rozdział i dystrybucja energii jest realizowana na sieciach niskiego( 0,4kV) i średniego napięcia(15 kV).

W dniu 5 kwietnia Gmina Uniejów prowadząca działalność w formie jednostki budżetowej Energetyka Uniejów została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego na okres od dnia 1 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2030r.

Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynikający z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 26 października 2015 r. Nr DEE/358/26173/W/OŁO/2015/JGrz, tj. dystrybucja energii elektrycznej sieciami własnymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Uniejów.

 

Dysponujemy urządzeniami sieci elektroenergetycznej takimi jak:

 • Rozdzielnie elektryczne SN
 • Stacja transformatorowe 15,04kV
 • Rozdzielnie z złącza kablowo-pomiarowe nN
 • Siec kablowa nN i sN
 • Siec dystrybucyjna Energetyki Uniejów posiada dodatkowo połączenie kablowego z siecią elektroenergetyczną OSDp Energa Operator SA.

 

Przyłączenie do sieci Energetyka Uniejów:

 1. Złożenie wniosku o zapewnienie mocy
 2. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia(link)
 3. Podpisanie i realizacja umowy przyłączeniowej
 4. Zgłoszenie gotowości instalacji przyłączanej
 5. Podpisanie umowy na sprzedaż energii elektrycznej

Przyłączenie mikroinstalacji do sieci:

 1. Złożenie zgłoszenia o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej(link)
 2. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji
 3. Podpisanie i realizacja umowy przyłączeniowej
 4. Podpisanie umowy związanej z wprowadzenie energii elektrycznej do sieci

 

Procedura zmiany sprzedawcy

Zasady i warunki zmiany sprzedawcy określają rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo energetyczne, oraz zapisy procedury zmiany sprzedawcy w Energetyka Uniejów

Instrukcja ruchu i eksploatacji(link)

Komunikaty:

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energetyka Uniejów

Karta aktualizacji 01/05/2017 IRiESD

Raport z konsultacji karty aktualizacji 01/05/2017

Raport z konsultacji IRiESD

Projekt IRiESD do konsultacji

brak

Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci Energetyka Uniejów

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW

PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSŁUGI ODBIORCÓW w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW

STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW

INFORMACJA
o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego
na okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.
Gmina Uniejów prowadząca działalność gospodarczą w formie jednostki budżetowej pod nazwą Energetyka Uniejów, jako operator systemu dystrybucyjnego ustanowiony Decyzją Prezesa URE nr DRE-4711-42(7)/2015/2016/26173/BT z dnia 5 kwietnia 2016r, przedstawia informacje, zgodnie z art. 40 ust.6 ustawy OZE [ Dziennik Ustaw z 2015 poz. 478 z późn. zm.]:

 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.148.2020.JJ z dnia 16 października 2020r., sprzedawcą zobowiązanym, na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ENERGETYKA UNIEJÓW , na okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r., zostaje wyznaczone przedsiębiorstwo energetyczne:
Gmina Uniejów-Energetyka Uniejów z siedzibą w Uniejowie

Gmina Uniejów prowadząca działalność gospodarczą w formie jednostki budżetowej pod nazwą Energetyka Uniejów, jako operator systemu dystrybucyjnego ustanowiony Decyzją Prezesa URE nr DRE-4711-42(7)/2015/2016/26173/BT z dnia 5 kwietnia 2016r, przedstawia informacje za II kwartał 2021r., zgodnie z art. 7 ust.8l pkt. 1) ustawy Prawo energetyczne, dotyczące podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV.

Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej, Gminy Uniejów prowadzącej działalność gospodarczą w formie jednostki budżetowej pod nazwą Energetyka Uniejów, o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV.

Ponadto poniżej przedstawiamy informację o wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł:

 

 

MOC[MW]
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0

Wskaźniki jakościowe- 2017

Wskaźniki jakościowe- 2018

Wskaźniki jakościowe- 2019

Wskaźniki jakościowe- 2020

Ogólne Warunki Umów Kompleksowych dla Konsumentów
Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej
Taryfa Energetyki Uniejów
Taryfa Energetyki Uniejów 2019
Taryfa dla energii elektrycznej stosowana od 01.06.2019 r.
Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej

Telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy – 112

Policja – 997

Straż Pożarna – 998

Pogotowie Ratunkowe – 999

Pogotowie Energetyczne – 991

Rejon Dystrybucji w Turku – ( 62 ) 500 25 77 (tzw. awarie masowe)

Pomoc Drogowa – 981

Komisariat Policji w Uniejowie – 63 288 80 07

Ochotnicza Straż Pożarna w Uniejowie – 63 288 80 08

Społeczna Straż Rybacka w Uniejowie – 600 945 111

Urząd Miasta – 63 288 97 40/44

Transport publiczny

Przez gminę Uniejów przejeżdżają autobusy PKS. Rozkład jazdy można znaleźć m.in. na stronie pks.lodz.pl

Lokalny i regionalny transport w gminie Uniejów zapewnia firma ANDREWBus. Busami można dostać się z Uniejowa do Łodzi, Poddębic, Turku, Konina, Tuliszkowa, Kaczek Średnich i Władysławowa.

 

Kontakt:

ANDREWBus

Andrzej Gawroński

99-210 Uniejów, ul. Targowa 25

tel., fax 63 288 90 13

e-mail: andrew@andrewbus.pl

www.andrewbus.pl

 

Na trasie Poddębice – Łódź kursują busy firmy Wichertravel

www.wichertravel.pl

 

Możliwości połączeń kolejowych (poza gminą Uniejów) można sprawdzić na oficjalnej stronie PKP

www.rozklad-pkp.pl

boisko piłkarskie, duży napis

Sport

Gdzie można pograć lub poćwiczyć w Uniejowie?

Uwarunkowania przyrodnicze gminy Uniejów – nieskażone środowisko, czysta woda, malownicze obszary oddalone od terenów o dużym natężeniu ruchu zapraszają do czynnej rekreacji i uprawiania sportu. Na bazę sportową miasta składają się:

 • kompleks boisk piłkarskich im. W. Smolarka, w skład którego wchodzi pełnowymiarowe boisko trawiaste o nawierzchni z trawy naturalnej (105 x 68 m). Jest to jedyne w kraju boisko podgrzewane wodą geotermalną przez cały okres zimy, z zadaszoną trybuną na 496 miejsc. Drugie boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej (105 x 68 m) posiada trybunę ziemną na 110 miejsc. Oba boiska posiadają oświetlenie zgodne z wymaganiami UEFA do prowadzenia zajęć sportowych po zmierzchu oraz tablice wyników. W bezpośrednim sąsiedztwie boisk znajduje się budynek sanitarno-szatniowy (99-210 Uniejów, ul. Jakuba Świnki, tel. 506 090 242)
 • kompleks sportowo-rekreacyjny w sąsiedztwie kompleksu basenów „Termy Uniejów”, w skład którego wchodzą: pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki oraz piłki plażowej oraz plaża miejska z placem zabaw dla dzieci
 • hala sportowa z pełnym zapleczem (szatnie, natryski, siłownia, trybuny), boiska wielofunkcyjne, 2 korty tenisowe przy Zespole Szkół w Uniejowie (99-210 Uniejów, ul. Kościelnicka 26-28, tel. 63 288 80 75).

 

Kluby sportowe

Na terenie miasta i gminy Uniejów działają trzy szkolne kluby sportowe:

 • Uczniowski Klub Sportowy „Impuls”
 • Uczniowski Klub Sportowy „Gimpuls”
 • Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta Wielenin”.

Kontakt:

Uczniowski Klub Sportowy „Impuls” i „Gimpuls”

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 roku w Uniejowie

99-210 Uniejów, ul. Kościelnicka 26-28

tel. 63 288 80 75

e-mail: sp.uniejow@szkola.uniejow.pl

www.zsuniejow.szkolnastrona.pl

 

Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta Wielenin”

Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie

99-210 Uniejów, Wielenin-Kolonia 30A

tel. 63 288 98 62

e-mail: sp.wielenin@szkola.uniejow.pl

www.spwielenin.szkolnastrona.pl

 

Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy Uniejów/Ostrowsko

Klub został założony w 2004 roku, powstał z połączenia Miejskiego Klubu Sportowego „Baszta” Uniejów oraz Ludowego Zespołu Sportowego Ostrowsko. Klub stawia sobie za cel wszechstronne krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez:

Klub ten skupia wokół siebie dwie drużyny seniorskie grające w lidze okręgowej oraz w klasie A oraz dwie drużyny.

Kontakt:

Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy Uniejów/Ostrowsko

99-210 Uniejów, ul. Jakuba Świnki (kompleks boisk piłkarskich im. W. Smolarka)

tel. 603 396 582

 

Uniejowska Akademia Futbolu im. Ebiego Smolarka

Działająca w Uniejowie od 2013 roku szkółka piłkarska, prowadzi zajęcia w szkole w Uniejowie. Młodzieżą zajmują się trenerzy: Piotr Kozłowski, Tomasz Bartosik i Piotr Woźniak – trener bramkarzy. Dzieci są podzielone na grupy wiekowe. Każdy rocznik trenuje w swojej grupie liczącej maksimum 15 osób. Dodatkowo najzdolniejsi tworzą reprezentację, która reprezentuje UAF w turniejach. Celem szkolenia małych dzieci w Uniejowie jest przygotowanie motoryczne i techniczne do gry w klubie MGLKS Termy Uniejów/Ostrowsko. UAF rozpoczyna pracę z dziećmi na poziomie przedszkola i prowadzi rozwój sportowy dziecka do klasy VIII szkoły podstawowej. Akademia organizuje turnieje wewnętrzne, w których uczestniczą wszyscy podopieczni oraz spotkania z wybitnymi piłkarzami. Młodzi piłkarze reprezentują Uniejów również w turniejach organizowanych w innych miastach. Akademia wspólnie z miejscowym klubem organizuje turnieje, na które zaprasza najlepsze zespoły piłkarskie. Jest to cykl turniejów o „Termalny Puchar Burmistrza Miasta Uniejów” TERMY CUP Uniejów.

Warto dodać, że z Akademią współpracują znani piłkarze i sportowi Ambasadorzy Gminy Uniejów: Ewa Pajor oraz Euzebiusz Smolarek (patron UAF), którzy od samego początku wspierają działalność UAF, prowadzą spotkania i trenują z zawodnikami na boisku.

Kontakt:

Firma „Olimpiko”

99-210 Uniejów, ul. Dąbska 3

tel. 691 696 172

e-mail: olimpikouniejow@wp.pl

www.facebook.com/Olimpiko

 

Klub Biegacza „Geotermia Uniejów”

Od powstania w 2007 r. klub stawia sobie za cel popularyzację aktywnego trybu życia za pomocą biegania, krzewienia sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocji i zachęcania do zdrowego trybu życia, upowszechniania sportu i rekreacji również wśród osób niepełnosprawnych oraz promowania gminy Uniejów i regionu łódzkiego. Klub Biegacza jest organizatorem Biegu „Do Gorących Źródeł” – „Sanus per Aquam – zdrowie przez wodę” (październik) na dystansie 10 km z udziałem biegaczy z kraju i zagranicy. Po raz pierwszy w 2015 roku był organizatorem, wraz z 1 Dywizjonem Lotniczym z Leźnicy Wielkiej, Biegu „ExTERMYnator” (czerwiec) na dystansie 9 km z przeszkodami.

Prezesem klubu jest Jacek Kurpik.

Kontakt:

Klub Biegacza „Geotermia Uniejów”

99-210 Uniejów, ul. Kościelnicka 44

tel. 63 288 95 20, fax 63 288 82 86

e-mail: klubbiegacza@geotermia-uniejow.pl

www.facebook.com/KlubGiegaczaGeotermiaUniejow

 

Klub Morsów „Komando Foki”

Przy Klubie Biegacza „Geotermia Uniejów” działa sekcja morsów o nazwie „Komando Foki”, nawiązująca do elitarnej formacji amerykańskiej, uwiecznionej w filmie o tej samej nazwie. Sekcja powstała w 2009 roku. Jest to grupa zrzeszająca miłośników lodowatych kąpieli województwa łódzkiego (m.in. Uniejowa, Łęczycy, Poddębic, Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego i Zelowa). Morsy zażywają kąpieli w każdą jesienno-zimową niedzielę przed południem w rzece Warcie w Uniejowie. Spotkania odbywają się na plaży niedaleko kompleksu „Term Uniejów”. Chętnych, poszukujących „mrożącej krew w żyłach” przygody serdecznie zapraszamy!

Kontakt:

Klub Morsów „Komando Foki”

Włodzimierz Chajdas

tel. 605 271 777

e-mail: komandofoki@vp.pl

www.facebook.com/KomandoFoki

 

Uniejowski Klub Karate Fudokan BASSAI

Uniejowski Klub Karate powstał w 2008 roku. W swoich kręgach zrzesza wielokrotnych medalistów Mistrzostw Europy i Polski w Karate Shotokan i Fudokan. Podstawowe elementy treningu to: KIHON to zbiór technik karate wykonywanych w powietrzu. KATA to forma technik karate połączona w konkretny układ. Stanowi ona jedną z konkurencji rozgrywanych na zawodach, i nazywana jest „walką z cieniem”. KUMITE to walka z realnym przeciwnikiem. Na poziomie podstawowym techniki są proste, ataki zapowiadane, „walka” jest bezkontaktowa i całkowicie bezpieczna. Z czasem trenuje się coraz szybsze ataki, skomplikowane bloki, często zakończone wycięciem i kontratakiem.

Trenerką uniejowskich karateków jest Maja Ostrowska, trzykrotna Mistrzyni Świata, wielokrotna Mistrzyni Europy i Polski w Karate, Trenerka dziecięcej Kadry Polski. Z myślą o najmłodszych adeptach sztuki walki klub, co roku organizuje z Okazji Dnia Dziecka Turniej Małego Karateki. Zajęcia odbywają się w sali treningowej klubu, na ul. Orzechowej 6.

Kontakt:

Uniejowski Klub Karate „BASSAI”

Maja Ostrowska

99-210 Uniejów, Ostrowsko 33

tel. 609 037 081

 

Koło Wędkarskie nr 16 PZW w Uniejowie

Koło powstało w 1948 r., a jego założycielem i pierwszym prezesem był Aleksy Mokrosiński Na początku działalności liczyło 20-tu członków, wędkujących w wodach Warty i jej starorzeczach, natomiast w chwili obecnej zrzesza aż 400-tu amatorów tego sportu.

Cenną inicjatywą było powołanie w 2006 r. szkółki rybackiej, w której młodzież poznawała i doskonaliła technikę wędkarską,  pod okiem Henryka Sochackiego i Władysława Becalika. Od 2017 r. szkółkę prowadzą Tomasz Bartosik oraz Zbigniew Kuglarz.

Od 2002 r. w strukturach Koła funkcjonuje również Społeczna Straż Rybacka, której komendantem został Rafał Przybylak. Straż, wspólnie z policjantami z komisariatu w Uniejowie i Państwową Strażą Rybacką w Sieradzu, prowadzi kontrole na rzece Warcie oraz w okolicach łowisk i akwenów, położonych na terenie gminy.

Obecnie funkcję prezesa Koła Wędkarskiego nr 16 PZW w Uniejowie sprawuje Dariusz Adamiak.

Kontakt:

Polski Związek Wędkarski

Koło Wędkarskie nr 16 w Uniejowie

ul. Orzechowa 6 lokal nr 40

99-210 Uniejów

Społeczna Straż Rybacka: 600 945 111

Zarząd Koła: 506 090 242

 


Terminy imprez sportowych organizowanych w gminie Uniejów.

 

orkiestra w czerwono-czarnych strojach

Kultura

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Więcej informacji na stronie Gminne jednostki organizacyjne.

 

Kontakt:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie

99-210 Uniejów, ul. Targowa 21

tel. 63 288 81 64

e-mail: mgokuniejow@wp.pl

www.facebook.com/mgokuniejow

Godziny pracy: 8:00-20:00

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

więcej informacji na stronie Gminne jednostki organizacyjne

 

Kontakt:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

99-210 Uniejów, ul. Kościelnicka 8/10

tel. 63 288 80 77

e-mail: uniebib@op.pl

www.facebook.com/bibliotekauniejow

 

Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku: 8:00-18:00

Sobota: 10:00-14:00

 

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

Towarzystwo prowadzi działalność społeczno-kulturalną na terenie Ziemi Uniejowskiej. Działania Stowarzyszenia polegają m.in. na inicjowaniu przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o regionie, pielęgnowanie dorobku kulturowego związanego z regionem, promowaniu i wspieraniu uzdolnionej młodzieży, podejmowaniu działań w zakresie edukacji regionalnej i historycznej. Towarzystwo wydaje liczne publikacje, książki o tematyce historycznej oraz kwartalnik „W Uniejowie”, a także prowadzi Izbę Regionalną Ziemi Uniejowskiej.

Prezesem TPU jest Urszula Urbaniak.

 

Kontakt:

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

99-210 Uniejów, ul. Szkolna 2

tel. 63 288 83 39, 63 288 82 66, 602 130 270 (prezes Urszula Urbaniak)

e-mail: urszula.urbaniak@wp.pl

www.facebook.com/towarzystwoprzyjacioluniejowa

 

Izba Regionalna Ziemi Uniejowskiej

Izba zawiera zbiory o charakterze historycznym, archeologicznym oraz etnograficznym, które dokumentują bogatą historię miasta i gminy Uniejów. Stałą ekspozycję stanowią pamiątki z okresu II wojny światowej. W izbie muzealnej organizowane są wystawy okazjonalne z dziedziny malarstwa, rzeźby oraz fotografii. Odbywają się cykliczne spotkania z artystami, prezentującymi swój dorobek artystyczny.

 

Kontakt:

Izba Regionalna Ziemi Uniejowskiej

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

99-210 Uniejów, ul. Szkolna 2

tel. 63 288 83 39, 63 288 82 66, 602 130 270 (prezes Urszula Urbaniak)

e-mail: urszula.urbaniak@wp.pl

www.facebook.com/towarzystwoprzyjacioluniejowa

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniejowie

Uniejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku od II semestru roku akademickiego 2013/2014 rozpoczął swoją działalność jako sekcja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Liczy ponad 160 słuchaczy, mieszkańców miasta i gminy Uniejów oraz miejscowości sąsiadujących z gminą. Są to osoby aktywne, pełne zaangażowania, z pasją realizujące swoje marzenia, doskonalące uzdolnienia, ale także szukające wsparcia, kontaktów z innymi, uciekające przed samotnością, które udowadniają same sobie, że w każdym wieku można się skutecznie uczyć i robić postępy.

 

W ramach zajęć mają możliwość nauki języków obcych:, a także obsługi komputera. Proponowane są również zajęcia ruchowe – gimnastyka z elementami tańca, aerobic, aerobic w wodzie oraz nauka pływania. Uczestnicy pod okiem instruktora mogą zażywać aktywnej rekreacji w uzdrowisku Uniejów i pokonywać trasy spacerowe z kijkami do nordic walking. Na Uniwersytecie prowadzone są zajęcia plastyczne oraz teatralne. Odbywają się także zajęcia wykładowe związane tematycznie ze zdrowym stylem życia, profilaktyką zdrowotną oraz atrakcjami turystycznymi w okolicy Uniejowa. Słuchacze mają również możliwość uczestniczenia w grupowych spotkaniach z psychologiem, dietetykiem i kosmetologiem. Dużą atrakcją dla seniorów są wycieczki krajoznawcze. Słuchacze Uniwersytetu biorą też udział w szkoleniach i spotkaniach, korzystają z oferty medycznej: zabiegów balneoterapeutycznych oraz z diagnostyki poziomu pamięci, uwagi i koncentracji oraz treningu funkcji poznawczych w „Uzdrowisku Uniejów Park”.

 

Kontakt:

Urszula Urbaniak (prezes)

tel. 602 130 270

e-mail: urszula.urbaniak@wp.pl

 

Uniejowska Akademia Rycerska

O tym, że Uniejów jest nazywany miastem rycerzy, słyszeli już chyba wszyscy. I słusznie, posiadamy wszak zamek – i to nie byle jaki oraz wspaniałą kolegiatę. Rycerski klimat tworzą nie tylko zabytki, ale i rekonstruktorzy dawnej historii, dlatego powstała Uniejowska Akademia Rycerska. Powstała z myślą o „zarażeniu” uniejowskiej młodzieży pasją do poznawania i przede wszystkim rekonstruowania dawnej historii. Tego zadania podjęło się czworo rekonstruktorów z wieloletnim stażem – odtwórców mających na swoim koncie dziesiątki wyjazdów, turniejów i wypraw. Akademia daje szanse spełniania się w wielu dziedzinach, stawiając sobie za cel stworzenie Bractwa Rycerskiego z prawdziwego zdarzenia. Na spotkaniach dzieci i młodzież uczą się: fechtunku, łucznictwa, garncarstwa, poznają dawną kuchnię, średniowieczne obyczaje, historie bitew itp. Jednym z głównych zainteresowań jest także kultura materialna i tworzenie strojów oraz innych przedmiotów codziennego użytku. Rycerze i damy, którzy stanowią trzon grupy, posiadają stroje. Członków Akademii można spotkać na pokazach w Uniejowie i nie tylko…

 

Kontakt:

Uniejowska Akademia Rycerska

Jędrzej Kałużny

tel. 663 098 202

www.facebook.com/UniejowskaAkademiaRycerska

 

Zespół Tańca Dawnego „Dworzanie” & Teatr Ognia „Lux Tenebris”

Zespół powstał w lutym 2005 r. w ramach projektu kulturalnego prowadzonego przez Bractwo Rycerskie „Signum Temporis”. W Zespole tańczą dzieci i młodzież z Uniejowa oraz okolic. Zespół zajmuje się odtwarzaniem historycznych tańców z okresu średniowiecza i renesansu. W skład Stowarzyszenia wchodzą grupy zajmujące się różną działalnością historyczno-kulturalną. Teatr Ognia „Lux Tenebris” prezentuje program choreograficzno- muzyczny połączony z iluminacjami świetlnymi. Stowarzyszenie zajmuje się również artystyczną oprawą turniejów rycerskich, festynów, jubileuszy. Prezesem Stowarzyszenia jest Elżbieta Bartnik.

 

Kontakt:

Zespół Tańca Dawnego „Dworzanie”

99-210 Uniejów, ul. Szkolna 1 m. 10

www.facebook.com/DworzanieUniejow

 

Zespół „Ranores”

Zespół „Ranores” skupia miłośników kultury Indian Ameryki Północnej, zajmuje się propagowaniem kultury indiańskiej. Organizuje wystawy oraz festyny, podczas których prezentowane są pokazy tańców Pow Wow, gry i zabawy. Na terenie Uniejowa odbywają się imprezy organizowane przez współczesnych Indianistów: Festiwale POW-POW (kwiecień) oraz Indiańskie Lato (sierpień), podczas którego brzeg Warty zamienia się w prawdziwą osadę indiańską.

 

Kontakt:

Zdzisław „Ranores” Wszołek

tel. 63 288 95 73, 605 304 197

e-mail: ranores@gmail.com

www.facebook.com/zespol.ranores

 

Hufiec ZHP Uniejów im. Marii Konopnickiej

Hufiec Uniejów prowadzi działalność na terenie powiatów: poddębickiego, łęczyckiego, tureckiego, sieradzkiego oraz w obwodzie Szkoły Podstawowej w Piekarach (gm. Dobra), Szkoły Podstawowej w Jeziorsku (gm. Warta), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie (gm. Świnice Warckie), Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich. W sumie w 15 drużynach zrzeszonych jest prawie 200 członków, w tym 25 członków drużyn „Nieprzetartego Szlaku”. Działalność na rzecz turystyki, sportu, kultury, zdrowia, profilaktyki uzależnień, edukacji ekologicznej to priorytetowa działalność Hufca ZHP Uniejów. Wspiera on drużynowych w wychowaniu młodego człowieka, w myśl wartości i ideałów harcerskich. Hufiec organizuje festyny, konkursy, biwaki, na których stara się zintegrować młodzież. Wielką chlubą, jest Orkiestra Dęta, prowadzona od 1981 roku, która jest Reprezentacyjną Orkiestrą Związku Harcerstwa Polskiego. Komendantem Hufca jest hm. Piotr Łukasiewicz, zastępcą Komendanta Hufca ds. programu – pwd. Sylwia Wojtczak, skarbnikiem – dh. Marta Ożadowicz.

 

Kontakt:

Hufiec ZHP Uniejów im. Marii Konopnickiej

99-210 Uniejów, ul. Kilińskiego 18

tel. 63 288 80 53

e-mail: uniejow@zhp.pl

www.uniejow.zhp.pl

 

Chór żeński „Kantylena”

Chór powstał w 1995 roku i działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie.

W jego skład wchodzi 14 kobiet. Dyrygentem chóru jest Jakub Pięgot. Chór włącza się w liczne gminne uroczystości o charakterze kulturalnym, patriotycznym oraz religijnym. Bierze także udział w różnego rodzaju festiwalach i przeglądach, zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody. W swoim repertuarze chór posiada pieśni polskie, zagraniczne, oraz piosenki ludowe, biesiadne i utwory muzyki poważnej.

 

Włościanki

Folklorystyczny zespół śpiewaczy z Wielenina.

 

Kapela ze wsi Wilamów

Repertuar kapeli to przede wszystkim utwory znanych, popularnych kapel podwórkowych oraz własne kompozycje, a także liczne utwory instrumentalne. Kapela swoimi występami uświetnia wiele imprez i uroczystości wiejskich, gminnych a także powiatowych i wojewódzkich. Corocznie bierze udział w Przeglądach Kapel Podwórkowych Ziemi Łódzkiej.

 

Zespół rockowy „De’ Formacja”

Zespół powstał w lutym 2007 roku. Początkowo nosił nazwę K3, a w jego skład wchodziły – wokalistka, gitarzystka i perkusistka. Z czasem do grupy dołączyła basistka. W takim składzie dziewczyny zaczęły pokazywać się na koncertach w mieście i gminie, a także województwie. Pod koniec 2007 roku zmieniły nazwę na aktualną „De’ Formacja”, co po prostu oznacza zdeformowany. Zespół działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Uniejowie.

 

G.D.P. SQuAD

Zespół istniejący od 2005 roku grający pozytywne reggae z przekazem i żywiołowością rockowej petardy.

 

GREASEN

Grupa rockowa powstała w 1991 roku. Zespół uczestniczy w wielu przeglądach rockowych na terenie kraju wygrywając większość z nich.

 

The Meths

 

Wujcio Paluch Acoustic

 

Moc’art

 

Kontakt:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie

99-210 Uniejów, ul. Targowa 21

tel., fax 63 288 81 64

e-mail: mgokuniejow@wp.pl

www.facebook.com/mgokuniejow

 

Orkiestra Dęta OSP w Spycimierzu

Orkiestra Dęta OSP Spycimierz została założona w 1970 roku. Jej pierwszym dyrygentem był Stanisław Wąsiołek, od 1972 roku – Zenon Jankowski, a od 2006 roku jest nim Włodzimierz Smolarek. W 1971 roku orkiestrze groziło rozwiązanie, gdyż pożar strawił 63 budynki. Dzięki ogromnemu zapałowi udało się temu zapobiec. Orkiestra bierze udział w licznych przeglądach i turniejach, zajmując czołowe miejsca. Dostąpiła również zaszczytu udziału w kwietniu 1998 roku w audiencji u papieża Jana Pawła II, dając koncert na Placu Św. Piotra. Repertuar orkiestry stanowią utwory koncertowe, marsze, pieśni oraz kolędy.

 

Kontakt:

Orkiestra Dęta OSP Spycimierz

99-210 Uniejów, Spycimierz 19

tel. 63 288 82 82

e-mail: wlodek.smolarek@wp.pl

www.orkiestraspycimierz.cba.pl

 

Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie

Założona w 1981 roku przy Komendzie Hufca ZHP w Uniejowie. W 2001 roku orkiestra nagrała, przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Radia Łódź oraz „Polskich Nagrań”, pierwszą płytę zatytułowaną „Puzon expres”. Druga płyta ukazała się z okazji Jubileuszu 25-lecia powstania orkiestry, w sierpniu 2006 roku. Obecnie liczy ponad 40 osób. Pierwszym kapelmistrzem orkiestry jest Jakub Pięgot, drugim kapelmistrzem Marian Pięgot. Orkiestra obsługuje wiele uroczystości i bierze również udział w licznych konkursach, festiwalach, przeglądach oraz wielokrotnie występowała za granicą, m.in. w Niemczech, Austrii, Rosji, na Węgrzech, Ukrainie oraz Łotwie, zdobywając szereg nagród.

 

Kontakt:

Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie

99-210 Uniejów, ul. Kilińskiego 18

tel. 63 288 80 53

e-mail: orkiestrauniejow@wp.pl

www.orkiestra.szkolnastrona.pl

 

Orkiestra Dęta OSP w Wieleninie

Powstała w 1926 roku przy wielenińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Swoją działalność zawiesiła w okresie wojennym, wznawiając ją w 1946 roku. W latach 60. orkiestra zajmowała czołowe miejsca w powiecie poddębickim, stając się jedną z najlepszych w rejonie. Po przeprowadzeniu reformy administracyjnej kraju orkiestra uczestniczyła w przeglądach powiatowych w Pęczniewie (1999), Uniejowie (2000) i Poddębicach (2005). W 2009 r. z funkcji kapelmistrza zrezygnował Józef Włodarczyk, który zajmował się orkiestrą przez prawie 30 lat. Obecnie orkiestra bierze udział w uroczystościach oraz imprezach strażackich. Kapelmistrzem Orkiestry jest Maksymilian Milczarek.

 

Kontakt:

Orkiestra Dęta OSP w Wieleninie

Roman Koziński – kierownik Orkiestry

tel. 665 083 415

 

Kapela spod Baszty

Uniejowska kapela podwórkowa

 

 

 

budynek szkoły, na pierwszym planie zieleń

Edukacja

Jak jest zorganizowana edukacja w gminie Uniejów?

 

Na terenie gminy Uniejów funkcjonują następujące placówki oświatowo-wychowawcze:

 • Miejskie Przedszkole w Uniejowie
 • Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Szczepana Ścibora w Wieleninie (szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym)
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w Wilamowie (szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym)
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu (szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym)
 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie (szkoła podstawowa)

 

Więcej informacji o szkołach.

 

Gdzie najbliżej można kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych?

 

Absolwenci gimnazjum w Uniejowie mają możliwość kontynuowania nauki w najbliższej okolicy, w szkołach w:

 • Poddębicach (16 km)
 • Kaczkach Średnich (17 km)
 • Turku (22 km)
 • Łęczycy (31 km).

 

Kontakty do ponadgimnazjalnych placówek oświatowych:

 

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 13/15

tel., fax 43 678 30 47

e-mail: liceum@lo-poddebice.pl

www.lo-poddebice.pl

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

99-200 Poddębice, ul. Polna 13

tel., fax 43 678 31 13

www.zsppoddebice.pl

 

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego

62-700 Turek, Kaczki Średnie 62

tel., fax 63 289 84 21/10

e-mail: sekretariat@zsrkaczki.edu.pl

www.zsrkaczki.edu.pl

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

62-700 Turek, ul. Kościuszki 4

tel. 63 278 46 95, fax. 63 278 46 90

e-mail: loturek@wp.pl

www.liceum.turek.pl

 

Zespół Szkół Technicznych im. Sylwestra Kaliskiego

62-700 Turek, ul. Milewskiego 3b

tel. 63 280 36 12, fax 63 280 36 14

e-mail: zst@turek.net.pl

www.zst.net.pl

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego

99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 13

tel. 24 388 26 52/24, fax 24 388 29 03

e-mail: sekretariat@1loleczyca.edu.pl

www.1loleczyca.edu.pl

 

Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej

99-100 Łęczyca, Al. Jana Pawła II 1

tel. 24 388 36 11

email: tl2@poczta.onet.pl

www.zsimjg.org.pl

Opieka medyczna

Gdzie można udać się do lekarza?

 

Opiekę zdrowotną zapewniają mieszkańcom gminy Uniejów niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i gabinety prywatne:

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MAR-MED”

lek. med. Maria Urbaniak

99-210 Uniejów, ul. Dąbska 20

tel. 63 288 94 12

Otwarty od pon. do pt. w godz. 8.00-18.00

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Salus”

lek med. Cecylia Piotrowska, lek. med. Błażej Chmielecki

99-210 Uniejów, ul. Orzechowa 2

tel. 63 288 85 62

Otwarty od pon. do pt. w godz. 8.00-18.00

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Poradnia Medycyny Rodzinnej”

lek med. Krystyna Gawryś, lek med. Andrzej Gawryś

99-210 Uniejów, ul. Orzechowa 6

tel. 63 288 82 83

Otwarty od pon. do pt. w godz. 8.00-18.00

 

Poradnia Stomatologiczna „DAW-DENT”

99-210 Uniejów, ul. Orzechowa 6

tel. 63 288 83 91

 

Gabinet Stomatologiczny Katarzyna Bartosik

99-210 Uniejów, ul. Orzechowa 6

tel. 63 288 81 41

 

Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Król-Wappa

99-210 Uniejów, ul. Kościelnicka 16

tel. 607 183 267

 

Mieszkańcy mogą korzystać z usług medycznych w zakresie lecznictwa świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 16 (tel. 43 678 22 02/03 lub 43 828 81 95/96).

 

Gdzie można kupić leki?

W Uniejowie działają apteki:

 • „Akacja”, ul. Orzechowa 6, tel. 63 288 86 74
 • „Przyjazna”, ul. Orzechowa 7, tel. 63 261 03 45
 • „Przyjazna, ul. Turecka 3, tel. 63 278 88 86
 • „Prima”, ul. Błogosławionego Bogumiła 41, tel. 63 278 85 69

Dyżury nocne i świąteczne pełnią apteki w Poddębicach (16 km) i Turku (22 km).

Rozkład godzin pracy aptek na terenie powiatu poddębickiego

 

 

Pomoc społeczna

Jak jest zorganizowana pomoc społeczna w gminie Uniejów?

 

Wśród podmiotów zajmujących się świadczeniem stałej pomocy w gminie Uniejów najważniejszą rolę spełnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Kto i jak może skorzystać z pomocy społecznej?

 

Z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą skorzystać mieszkańcy miasta i gminy Uniejów, osoby dorosłe, dzieci, młodzież oraz rodziny, w tym wielodzietne.

Każda osoba dotknięta ubóstwem, bezrobociem, bezdomnością, alkoholizmem oraz innymi zdarzeniami losowymi, znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii świadczy pomoc każdemu mieszkańcowi miasta i gminy Uniejów dotkniętemu uzależnieniem. Z prośbą o skierowanie osoby uzależnionej na leczenie do komisji może zwrócić się każdy, niekoniecznie spokrewniony członek rodziny lub instytucje takie jak Ośrodek Pomocy Społecznej, policja, kurator.

 

Co 2 tygodnie, we wtorki, przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie działa punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków rodzin, w którym można uzyskać fachową pomoc. Porady udzielane są bezpłatnie.

 

Gdzie się udać, aby skorzystać z pomocy społecznej?

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

99-210 Uniejów

ul. Orzechowa 6

tel. 63 288 80 26

e-mail: mgopsuniejow@op.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9:00-17:00

wtorek – piątek: 8:00-16:00

 

Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

99-210 Uniejów

ul. bł. Bogumiła 13

tel. 63 288 97 58

e-mail: urzad@uniejow.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9:00-17:00

wtorek – piątek: 8:00-16:00

Podatki

Jakie podatki płacimy na rzecz gminy?

 

podatek leśny, który płacą:

 • osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnych lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 • osoby fizyczne, będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
 • Termin składania zeznań podatkowych: do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

 

podatek od nieruchomości mają obowiązek opłacać:

 • osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 • osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.

 

Termin składania zeznań podatkowych: do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

 

podatek rolny płacą:

 • osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 • osoby fizyczne, będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania zeznań podatkowych: do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

 

opłata uzdrowiskowa wprowadzona uchwałą nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 5 grudnia 2014 w wysokości 4,00 zł za każdy dzień pobytu osoby fizycznej przebywającej dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowości Uniejów oraz na terenie sołectw: Spycimierz, Spycimierz Kolonia, Zieleń i Człopy. Opłata jest pobierana najpóźniej w ostatnim dniu pobytu. Inkasentami opłaty uzdrowiskowej, są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które świadczą usługi w zakresie pobytu lub zakwaterowania osób fizycznych przez okres dłuższy niż dobę, w tym zakłady uzdrowiskowe, sanatoria, hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska, inne obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Opłaty pobierane są na podstawie druków kwitariuszy przychodowych, które można uzyskać w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie.

 

Gdzie można uzyskać informację o podatkach?

 

Gminna księgowość podatkowa prowadzona jest w siedzibie Urzędu Miasta Uniejów, ul. bł. Bogumiła 13, pok. 8.

Informacji udzielają pracownicy księgowości podatkowej Urzędu Miasta, tel. 63 288 97 76, e-mail: urzad@uniejow.pl.