Prace wykończeniowe nowego budynku technicznego na terenie SUW w Ostrowsku

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrowsku znalazła się na kolejnym etapie realizacji przedsięwzięcia. W miejscu niewielkiej, kontenerowej sterowni, zdemontowanej wiosną br., stoi już nowy budynek techniczny o powierzchni 170 m². Wewnątrz trwają prace wykończeniowe pomieszczeń oraz montaż zbiorników wraz z instalacją w hali filtrów.

Celem prowadzonej inwestycji jest poprawa stanu technicznego przepompowni oraz usprawnienie pracy zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę. Projekt uwzględnia kompleksową przebudowę stacji uzdatniania wody w Ostrowsku, w tym: usytuowanie nowego budynku technicznego wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi, budowę podziemnej i naziemnej infrastruktury towarzyszącej, a także zagospodarowanie terenu wokół obiektu oraz uporządkowanie działki, na której prowadzona jest inwestycja.

 

Nowy budynek techniczny SUW

Budynek został zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej, wzniesiony na ławach fundamentowych z betonu. Żelbetowy strop hydroforni wylano na konstrukcji opartej na ścianach zewnętrznych z pustaka ceramicznego oraz wewnętrznych, wykonanych z tego samego materiału. Całość pokryto jednospadowym dachem, osadzonym na stalowych kozłach. Powierzchnia użytkowa nowego budynku technicznego liczy w sumie ponad 170 m², przy wysokości obiektu około 6 m.

Wejście główne do budynku znajduje się we frontowej, dłuższej ścianie, od strony drogi powiatowej. Z kolei, w szczytowej ścianie nowego budynku, od strony południowej, znajduje się otwór z zamontowaną automatyczną bramą garażową, umożliwiający bezpośredni dostęp z zewnątrz do hali filtrów.

Zewnętrzne wykończenie budynku, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, ma być wykonane w tonacjach kolorów: białego z szarym (elewacja) i grafitowym (poszycie dachu). Z kolei, cokół budynku wraz z fragmentami ścian będzie zrealizowane jako kamień naturalny.

Wewnątrz nowej hydroforni przewidziano pomieszczenia o funkcji związanej z uzdatnianiem wody: halę filtrów (największe pomieszczenie, zajmujące blisko 125 m² przestrzeni):

magazyn podchlorynu (o powierzchni ok. 15 m²), pomieszczenie gospodarcze (8,3 m²), sterownię (7,3 m²) oraz pomieszczenie socjalne z toaletą, dla pracowników obsługi (o łącznej powierzchni około 9 m²):

Zaopatrzenie obiektu w wodę nastąpi z istniejącego przyłącza z sieci miejskiej, w energię elektryczną poprzez istniejące przyłącze energetyczne. Budynek będzie ogrzewany ogrzewaniem elektrycznym.

Na terenie stacji zostały już umieszczone dwa pionowe zbiorniki retencyjne, o pojemności 150 metrów sześciennych każdy. Podobnie jak w przypadku innych hydroforni na terenie gminy (m.in. w Woli Przedmiejskiej, Wilamowie), zbiorniki będą awaryjnym rezerwuarem wody dla gospodarstw w razie wstrzymania pracy pomp.

Dostęp na teren SUW będzie się odbywał istniejącym zjazdem z drogi powiatowej. Na działce zostaną wygospodarowane 2 miejsca parkingowe, zapewniające postój dla pracowników monitorujących prawidłowe działanie instalacji uzdatnianiającej wodę. Cały proces będzie zachodził w sposób zautomatyzowany, zabezpieczony dodatkowo w system powiadamiania, jeśli sytuacja wymaga interwencji personelu. W związku z tym, w docelowym budynku przewiduje się pracę dorywczą, maksymalnie do 2 godzin.

Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych oraz montażowych w zakresie budynku i urządzeń stacji uzdatniania wody, wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania działki oraz utwardzenia nawierzchni komunikacyjnych z zastosowaniem tłucznia i płyty ażurowej. W ostatnim etapie realizacji zadania zaplanowano zagospodarowanie otoczenia. Teren bezpośrednio wokół budynku przewidziano jako urządzony trawnik, natomiast w pozostałej części działki znajdą się nasadzenia niską (krzewy) i wysoką (drzewa) zielenią ozdobną.

 

Koszt i termin zakończenia inwestycji

Wykonawcą prac, wyłonionym w drodze drugiego przetargu, jest firma WODNER II z Neru-Kolonii koło Wartkowic. Umowę z właścicielem przedsiębiorstwa została zawarta pod koniec stycznia bieżącego roku. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumencie, wszystkie prace przewidziane do wykonania w ramach zleconego zadania, powinny zostać wykonane do końca 2021 roku, a ich łączny koszt oszacowano na kwotę 2,5 mln zł. Wykonawca zobowiązał się udzielić gwarancji jakości wykonania prac na okres 6 lat od dnia odbioru końcowego.

Co istotne, realizacja inwestycji od momentu rozpoczęcia prac jest prowadzona z uwzględnieniem ciągłego zaopatrywania okolicznych gospodarstw w wodę, bez jakichkolwiek niedogodności dla mieszkańców. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w zamówieniu oraz deklaracją wykonawcy, nieprzerwany dostęp do aglomeracyjnego wodociągu będzie zapewniony niezależnie od prowadzonych robót, aż do momentu zakończenia wszystkich prac i uruchomienia nowej instalacji.

 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy

W związku z intensywnym rozwojem Gminy Uniejów zarówno w zakresie inwestycji turystycznych, jak i naturalną ekspansją lokalnych obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, koniecznym stało się rozwijanie również infrastruktury technicznej, która pozwoli zachować wysoki standard świadczenia usług związanych z zaopatrzeniem w wodę na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorstw. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku jest jednym z czterech elementów zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”.

Projekt w całości obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 9,3 km, budowę sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 11,7 km (co pozwoli na uzyskanie dostępu do ulepszonego zaopatrzenia w wodę blisko 600 mieszkańcom), rozbudowę stacji uzdatniania wody w Uniejowie i Ostrowsku oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Uniejowie (docelowo, przepustowość oczyszczalni zwiększy się do 1200 m³/d).

Roboty w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta są realizowane etapami, z czego duża ich część jest już gotowa. W chwili obecnej, wykonawca prac na terenie miejskiej oczyszczalni przystąpił do przygotowania placu wraz ze znajdującymi się na nim obiektami, do rozpoczęcia robót przewidzianych w ramach inwestycji.


Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”, w ramach którego prowadzona jest rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, Działanie: Gospodarka wodnokanalizacyjna.

(MB)